Translate

lördag 8 februari 2014

Kända förkunnares citat om lagens bruk i evangelisationen

Att lagen skall användas i evangelisation är det ingen tvekan om. Genom hela bibeln ser vi denna principen.
Lagens bruk är att ge insikt om synd (Rom 7:7) Tysta varje mun (Rom 3:19). Peka på en kommande dom där alla skyldiga (Apg 24:25). I Gamla testamentet ser vi gång på gång på gång hur profeterna pekade på folkets synder genom lagen, de predikade dom på grund av synden för att slutligen peka på nåden.
Jeremia pekade på deras synder och förkunnade dom och pekade slutligen på nåden .
Likaså Hesekiel, Malaki, Nahum etc etc.
Vi skall nu titt på vad tidigare och kända förkunnare genom tiderna har sagt om detta.
"Jag har funnit i min långa erfarenhet att lagens allvarliga hot har en framstående 
plats i att leda människor till Kristus. De måste se sig själva som förlorade innan 
de ens ropar ut efter nåd. De kommer inte att fly faran innan de ser detta."
A. B. Earle
"Precis som världen inte var redo för det nya testamentet innan de hade fått det gamla, precis som judarna inte var förberedda för Jesu tjänst förens Johannes döparen kom och predikade omvändelse, så är de icke frälsta idag inte förberedda för evangelium förens lagen har blivit appliserat till deras hjärtan, "för genom lagen ges insikt om synd" Det är slöseri med tid att så säd in i en mark som först inte har blivit plogad! Att presentera Jesus ställföreträdande offer till dem vars passion är att fylla sina synders mått, är att ge det heliga åt hundarna. ." A. W. Pink


 "Ingen kan känna en sann nåd från Gud om man först inte erfarit Gudsfruktan."
A. W. Tozer

"När vi knappt säger att vi är onda, så verkar Guds vrede vara en barbarisk lära; men så fort vi fattar vår uselhet, blir den oundviklig, det blir en naturlig följd av Guds godhet.."
C. S. Lewis


"Jag tror inte någon kan predika evangelium om han inte predikar lagen."

"Sedan varnar han, Sänk lagens krav och du dämpar ljuset genom vilken människan känner sin skuld; Detta är en allvarlig förlust för syndaren; för det minskar hans chans till överbevisning och omvändelse. Jag säger att du har berövat evangelium dessa kraftfulla vapen när du tar bort lagen. Du har tagit bort skolmästaren som för folk till Kristus.. . . . De kommer aldrig att acceptera nåd innan de bävar inför en rättfärdig lag..  Därför har lagen sitt viktiga syfte och får inte plockas bor"

"Lagen skär in i ondskans kärna, det uppenbarar sätets sjukdom, och visar att djupt inne i oss har vi spetälska."

"De måste bli slagna av lagen innan de kan erfara evangelium.
Charles Spurgeon"Fråga Paulus varför lagen gavs. Här är svaret, 'Varje mun skall tystas, och hela världen skall stå skyldiga inför Gud' (Rom 3:19). Lagen tystar varje människas mun. Jag kan se när en själ är nära Guds rike; hans mun är tystad. Det är därför Gud gav oss lagen — för att visa hurdana vi är i våra sanna färger."

"Lagen kan enbart jaga mannen till Golgata, inte längre"
D. L. Moody

"Ett evangelium som enbart säger, 'Kom till Jesus,' och erbjuder honom som en vän, och erbjuder ett underbart nytt liv, utan överbevisning om synd, är inte nytestamentlig evangelisation. (Kärnan av evangelium är att först börja predika lagen och det är därför att lagen inte har predikats som vi har så mycket ytlig evangelisation.) Sann evangelisation måste alltid starta med förkunnelse om lag.."

"Problemet med att folk inte söker en frälsare, och frälsning, är för att de inte förstår syndens natur. Det är en viktig funktion av lagen att ge det till människans sinne och samvete. Det var därför stora evangelikala predikanter för 300 år sedan under puritanernas tid, och för 200 år sedan under Whitefield och de andras tid, alltid var engagerade i vad de kallade för "lag-arbete."
Dr. Martin Loyd-Jones

 "Först här vi Mose röst.Vi hör lagens röst. Det finns ingen väg till Sions berg genom Sinai berg. Det är den raka vägen.Jag vet att en del säger att de vet inte när de blev omvända. De är, Tror jag , Väldigt få. Generellt - Nej,Jag måste alltid säga- Gud handlar annars. En del ,  är helt korrekt, kallade senare av Herren än andra, men innan de kan se Guds härlighet, måste de höra lagens röst. Så,du måste höra lagens röst innan du kan bli frälst till Gud." 

"Innan du kan tala frid till ditt hjärta, måst du se, måste ha känt, måste ha gråtit, måste blivit medveten, om dina brott mot Guds lag... minsta avvikelsen från moral lagen, enligt lagens förbund, om än i tankar, ord, eller gärning, förtjänar evig död av Guds hand.Och om en ond tanke, om ett ont ord, om en ond gärning, förtjänar evigt straff, hur många helveten , mina vänner, förtjänar inte var och en av oss, vars hela liv har varit ett stor uppror mot Gud! Innan du någonsin, kan tala frid till ditt hjärta, måste du se, måste tro, vad fruktansvärt det är att avvika från Herren!" 
George Whitefield


"Folk kommer aldrig bestämt sätta sin blick mot himlen, och leva som pilgrimmar, innan de verkligen inser att de är i fara för helvetet... Låt oss exponera och predika ut de Tio budorden, och visa bredden, längden, höjden och djupet av dess krav. Detta är vår mästares väg i bergspredikan. Vi kan inte göra bättre än att följa hans plan. Vi kan vara beroende av den, Människan kommer aldrig till Jesus , stannar med Jesus, och lever för Jesus, innan de vet vad det skall bli av dem, och vad som är deras behov. De som anden dras till Kristus är de som han överbevisar om synd  . Utan riktig överbevisning av synd, människan kan se ut att komma till Kristus och följa honom för en tid , men faller snart bort och återvänder till världen ."
J. C. Ryle

"Den människa som inte vet lagens natur kan inte veta syndens natur."

John Bunyan

"Guds nåd kan inte troget predikas till icke troende förens lagen är predikad och människans korrupta hjäta är exponerat. Det är omöjligt för en människa att fult ut inse sitt behov av Guds nåd förens han ser hur hemskt han har misslyckats med guds lags standarder.
John MacArthur

Författaren av sången "Amazing Grace" - "Ignorans av lagens natur och funktion är längst ner i botten av alla de flesta religiösa misstag."
John Newton

 "Vi kan inte komma till Kristus rättfärdiga innan vi först har varit hos Moses, för att bli fördömda. Men så fort vi har gått till Moses, och sett vår synd, skuld och fördömelse, måste vi inte stanna där. Vi måste låta Mose sända oss till Kristus."
John R. Stott


I en skrift till en ung predikant gav jag instruktionen, "Predika 90% lag och 10% nåd.."
"När han utbrister, O vilken kärlek jag har till din lag! hela dagen lång studerar jag den. Han ser dagligen, i den gudomliga spegeln,mer och mer av sin egna syndfullhet. Han ser mer och mer tydligt, att han är en fulländad syndare i allting -- att varken hans hjärta eller väger är rätta inför Gud, och det ögonblicket kommer att sända honom till Kristus. Därför kan jag inte spara på lagförkunnelsen ett ögonblick,lika lite som jag kan spara på Kristus, seendes att jag vill ha det lika mycket som Kristus, som jag någonsin ville att det skulle föra mig till honom. Annars skulle detta 'onda hjärta av otro'  omedelbart 'föra mig bort från den levande Guden.' Dem skickar varandra fram och tillbaks--Lagen till Kristus, och Kristus till lagen."
John Wesley


"Det största tjänsten en människan kan ha här i livet är att förkunna Guds lag."
John Wycliffe,the Bible translator


"Det enda sättet vi kan veta att vi har syndat är att veta hans moraliska lag."

"De är redan dömda till helvetet. De inte enbart förtjänar att kastas dit ner, men straffet av guds lag, de eviga oföränderliga regel av rättvisa som Gud har fixat mellan sig och människan, har kommit emot dem och står emot dem; därför är de redan dömda till helvetet John(3:18) 'Den som inte tror är redan dömd' Varje oomvänd människan tillhör med rätt helvetet  det är därifrån han kommer (Joh 13:23),  'Ni kommer nerifrån.'Det är det rättvisa straffet bundet av Guds lag.."
Jonathan Edwards


"Den första uppgiften hos en evagelieförkunnare är att predika lagen och visa på synd"

"Men man kan inte förkunna bot och omvändelse utan att säga att Gud är vred på alla människor därför att de är fulla av otro, gudsförakt och andra synder. Denna Guds vrede bör förskräcka dem och göra deras samveten bävande och ängsliga så att de uppmanar enträget sig själva och säger: "Ack, Herre Gud, vad skall jag ta mig till för att bli frälst ur detta elände?" Då skall man säga: "Sätt dig här och ät, ty här står många bord lediga och här är rikt förråd på mat. Du är döpt, tro därför på Jesus Kristus. Tro att han har ställt allt till rätta och försonat för dina synder. Det finns intet annat medel genom vilket du kan få hjälp, än detta att du tror och blir döpt. Då skall Guds vrede upphöra. Då skall istället idel nåd och barmhärtighet, syndernas förlåtelse och evigt liv skina över dig från himlen."
Martin Luther


It is amazing for a soul to discover that God gave a law to be observed, but that its observance is not even taken into account as a means of salvation. Then why was the law given? They were not given because God had the illusion that we could conform our lives to them. God knows that we are a degenerate race and that there is nothing good in our carnal nature.
“The law serves another purpose: to show us our sins. Man is confronted with a moral law that is just and good. His mind, while acknowledging that here is the truth, confesses at the same time that he does not live according to this law. And no matter how hard he tries, he realises he does not reach the ideal. This is how he discovers he is a lost sinner.
“This is the great purpose of the law. It teaches us what sin is and it shows us how wrong we are, just as a mirror reveals to us how filthy we are and what needs cleansing. But just as a mirror does not and cannot wash us but only reveals our condition, so the law cannot correct us but only shows us what great sinners we are.
“The purpose of the law is to make you know your sin so that you will begin to pray with the psalmist ‘Do not enter into judgment with your servant, for in your sight no one living is righteous’ (Psalm 143:2)” EB - Ps 143:2

Richard Wurmbrand