Translate

fredag 28 februari 2014

John Wesley om människans ondska

"Och HERREN såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda" - 1 Mos 6:5
2. "Gud såg deras hjärtans tankar" -- som fanns i deras inre, anden inom dem, allt som fanns i hans inre känslor. Hans  "alla avsikter" Det är svårt att finna ett ord av större betydelse. Det inkluderar allt som är format, skapat, fabricerat inuti; allt som finns och håller själen; varje lutning, begär, passion, apetit; varje humör, syfte, tanke. Av det följer även som en konsekvens varje ord och handling, som naturligt kommer från dessa källor, är antingen goda eller onda beroende på vilken källa de kommer i från.
3. Nu såg Gud att allt detta, precis allt, var ont; -- de var i strid mot moralisk rättfärdighet och hela Guds natur, som givetvis omfamnar allt gott. Men deras hjärtan var emot Guds vilja, den eviga standarden mellan gott och ont; emot den rena, heliga avbilden av Gud, som människan från början var skapad till, och var han en gång var när Gud stod, överblickandes av sina händers verk, såg han att allt var gott; motsatt till rättvisa, barmhärtighet, och sanning, och de väsentliga relationer som varje människa bär till sin Skapare och hans medmänniskor.
4. Men fanns det inget gott blandat med det onda? fanns det ljus blandat med mörkret? Nej; inget alls: "HERREN såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda" Det kan inte förnekas, men många av dem, säkert alla, hade goda tecken nedlagda i sina hjärtan; eftersom Guds ande också "bemödar sig med människan,"så att han kanske skulle omvända sig, speciellt under tidsfristen, de hundra tjugo åren, medans arken byggdes. Men fortfarande "i hans kött bodde inget gott;" hela hans natur var helt ond: Den var helt i linje med sig själv,och inget av den andra naturen fanns där.
5. Frågan kanske fortfarande finns kvar, "Var det inget uppehåll av denna ondskan? Fanns det inga klara intervaller, där det kom något gott ut ur människans hjärta?" Vi är inte här för att finna, vad Guds nåd kan göra i en människas hjärta; och, bortsett från det, har vi ingen orsak att tro att det fanns intervaller när ondskan upphörde, för Gud såg " att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda" , det var alltid det samma, d.v.s "var enbart onda hela tiden;" varje år, varje dag, varje timme, varje stund. Han har aldrig börjat göra gott...

torsdag 27 februari 2014

Att sluta be för andra är en synd

Det vare också fjärran från mig att jag skulle synda så mot HERREN att jag slutade be för er -  1 Sam 12:23
Dessa ord sades av profeten Samuel. Bara av dessa ord kan vi lära oss mycket som vi bör ta till oss.
Det första vi kan lära oss är att Samuel ansåg det som en synd att sluta be för sitt folk. Han hade rätt, eftersom guds lag säger att vi skall älska vår nästa som oss själva.  Samuel såg att det vore en synd om han skulle sluta be för sitt folk. Samuel bad inte i första hand för sig själv eller för en massiv väckelse. Utan han såg det en synd att inte be för andra. När bönerna för våra bröder i Herren tystnar i vårt liv lever vi i synd och behöver bekänna det för Herren och vänd om.

Det andra vi kan lära oss är att det är ett bibliskt mönster att be för de heliga.
-Jesus bad för lärjungarnas helgelse (Joh 17:9,11,15,17).
-Paulus bad att Efesierna skulle få en ande av visdom och lära känna Gud och hans kärlek (Ef 1:16-19)
-Paulus bad att Filipperna skall växa till i kärlek (Fil 1:9-11)
-Paulus bad för Kolosserna att de skulle få kunskap om Guds vilja och bära god frukt (Kol 1:9-10)
-Paulus bad att Gud skulle förhärligas genom Tessalonikerna (2 Thess 1:11-12).
Som vi ser var inte Samuels bön något undantag utan mönstret finns i hela finne.
I gamla testamentet bad man för folket synder, I nya testamentet bad man att de heliga skulle växa till i Kristus.
Den dagen vi slutar be för de heliga och deras tillväxt i Kristus lever vi i synd och behöver omvända oss.onsdag 26 februari 2014

Jag är emot dem som profeterar falska drömmar, säger HERREN.

 Så säger HERREN Sebaot: Lyssna inte på orden från de profeter som profeterar för er, ty de bedrar er. Sina egna hjärtans syner talar de, inte vad som kommer från HERRENS mun. 17 Om och om igen säger de till dem som föraktar mig: "HERREN har sagt: Det skall gå er väl." Och till var och en som följer sitt hårda hjärta säger de: "Ingen olycka skall drabba er." 18 Men vem har tillträde till HERRENS råd, så att han kan se och höra hans ord? Och vem har aktat på hans ord och lyssnat till det?
19 Se, HERRENS stormvind, full av vrede, bryter fram, en virvlande storm! Över de ogudaktigas huvuden virvlar den ner. 20 HERRENS vrede skall inte vända åter, förrän han har utfört och fullbordat sitt hjärtas tankar. I den yttersta tiden skall ni inse och förstå det.
21 Jag sände inte dessa profeter, ändå rusade de i väg. Jag talade inte till dem, ändå profeterade de. 22 Om de haft tillträde till mitt råd, hade de förkunnat mina ord för mitt folk för att få dem att vända om från sina onda vägar och sina onda gärningar.
23 Är jag en Gud endast på nära håll, säger HERREN, och inte en Gud också långt borta? 24 Eller kan någon gömma sig på ett så hemligt ställe att jag inte skulle se honom? säger HERREN. Är inte jag den som uppfyller himmel och jord? säger HERREN. 25 Jag har hört vad profeterna säger, de som profeterar lögn i mitt namn. De säger: "Jag har haft en dröm, jag har haft en dröm." 26 Hur länge? Vad finns det i hjärtat hos profeterna, lögnprofeterna, de som profeterar sina egna hjärtans svek? 27 De tänker att de genom sina drömmar, som de berättar för varandra, skall få mitt folk att glömma mitt namn, liksom deras fäder glömde mitt namn för Baal. 28 Den profet som har haft en dröm, han må berätta en dröm. Men den som har tagit emot mitt ord, han må troget tala mitt ord. Vad är halm mot säd? säger HERREN. 29 Är inte mitt ord som en eld, säger HERREN, och likt en slägga som krossar klippan? 30 Se, därför är jag emot profeterna, säger HERREN, dessa som stjäl mina ord från varandra. 31 Jag är emot profeterna, säger HERREN, de som bär fram sin egen tungas ord och säger: "Så säger HERREN." 32 Jag är emot dem som profeterar falska drömmar, säger HERREN. När de berättar dessa drömmar, för de mitt folk vilse med sina lögner och sitt skryt. Det är inte jag som har sänt dem eller givit dem något uppdrag och de kan inte alls hjälpa detta folk, säger HERREN. - Jer 23:16-32

Under Jeremias tid fanns det en eller två sanna profeter i hela Israel. Det fanns många präster och många som kallade sig profeter och många som kanske av allmänheten sågs som stora gudsmän.
Men det fanns bara några få sanna profeter och Jeremia var en av dem.
Jeremia levererar ord från Herren till de falska profeterna. Han säger till dem att Gud är emot dem! De har inte Gud på sin sida och profeterar inte vad Gud har sagt.
Vad var problemet ?  Problemet var just att man sade vad Gud inte alls hade sagt. Man inbillade sig att man talade för Gud när man inte alls gjorde det.
De talade syner och visioner och drömmar som de själva hade haft och sade att "så säger Herren
Jeremia hade profeterat att de skulle falla under Babylon om de inte omvända sig från sina synder. Medans de falska profeterna profeterade välgång och framgång och att Gud var med dem.
"Om och om igen säger de till dem som föraktar mig:  "HERREN har sagt: Det skall gå er väl.""
Det fanns folk som levde i synd och dessa falska profeter pekade inte på synden utan sade tvärtom. "Det skall gå dig väl"  Vi kan se denna princip överallt i bibeln hur sann profetia avslöjar synden i en människas liv :  "Dina profeters syner var falska och dåraktiga. De uppenbarade inte din missgärning för dig för att göra slut på din fångenskap. De budskap de förkunnade för dig var falska och förförande." - Klag 2:14

Problemet med dessa profeter var att de pekade inte på synden utan i stället sade att allt är väl, allt är väl.
"Men om alla profeterar och en som inte tror eller förstår kommer in, då blir han avslöjad av alla och dömd av alla. 25 Hans hjärtas hemligheter uppenbaras, och han faller ner på sitt ansikte och tillber Gud och ropar: "Gud är verkligen i er!" - 1 kor 14:25-26

Men en aspekt av biblisk profetia är att den avslöjar synden i en människas liv. Petrus hade denna gåvan när han såg igenom Annanias och Safira som förövrigt dog. 

De falska profeterna hade drömmar och visioner som var deras egna som aldrig gick i uppfyllelse och de talade välgång när en person levde i uppenbar synd.
Vi kan tillämpa samma principer i dagens församlingar.
Om någon kommer och börjar profetera drömmar och visioner som aldrig sker så är de inte sända av Herren och eller om det kommer profeter som aldrig pekar på synden i människans liv så är de inte heller sända av Gud.

Den helige anden kom för att överbevisa världen om synd, dom och rättfärdighet.
Om inte det talas om synd, dom och rättfärdighet av en predikant så är de inte sända av Gud.
Precis som Jeremia säger genom Herren. De kommer och säger "Så säger Herren", "Men jag har aldrig sänt dem"
Jeremia var en sann profet som var smord av anden. Han talade om synd, han talade om dom och han talade om en kommande rättfärdighet (Jesus Kristus).
Jeremia profetarade även om framtiden och det han sade skedde.

Vi måste se upp och vaka för sådant. Kommer det sanna profeter eller folk med en sann profetisk gåva, Prisa Herren!. Men kommer det falska in så se upp. Släpp inte in det utan vaka och stå emot djävulens lista angrepp.

måndag 24 februari 2014

När svårigheterna drabbar just oss.

Räkna det som den största glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar. 3 Ni vet ju att när er tro sätts på prov, så gör prövningen er uthålliga. 4 Men låt er uthållighet visa sig i fullbordad gärning, så att ni är fullkomliga och hela, utan brist i något avseende.  - Jak 1:2-4
Som kristna kommer och måste vi gå igenom svårigheter, dessa svårigheter kan vara av olika slag. Men gemensamt är att de testar vår tro. Det kanske extremaste fallet i skriften var Job som blev av med alla sina barn, och sin inkomst och blev sjuk allt på en och samma dag. Job gick igenom en tung period men det var för hans bästa och det han gick igenom var Guds väg i hans liv.

Ibland kommer svårigheterna vår väg och det gör ont, riktigt ont. Men Jakob säger att vi skall räkna det som största glädjen när vi råkar ut för Guds prövningar.
Det är Gud som testar vår tro. Jobs tro blev testad till det yttersta och vi som kristna kommer att bli det också..
Jag känner personligen folk som gått igenom fruktansvärda grejer och som jag har hört säga att om det inte vore för god biblisk undervisning hade jag aldrig stått ut.
Jag håller med honom. Det är god undervisning som får folk att härda ut. Det är därför denna bloggen inte står för framgångsteologin. För den lär folk medgång, men sann kristen biblisk teologi lär ut att Gud prövar oss i motgången.
När saker och ting kommer vår väg är det lätt att börja tänka att Gud är emot dig men så behöver inte alls fallet vara. Kung David klagade inför Gud "Varför går det väl för de ogudaktiga?" (Ps 73)
Job ställer samma fråga "Varför får de ogudaktiga leva, bli gamla och växa i kraft? " - Job 21:7.

Det är normalt att när svårigheter händer just oss börjar vi ställa dessa frågor.
Job som var en rättfärdig man ställde den frågan. David som var en rättfärdig man med ett hjärta som var av Gud ställde samma fråga.

Så du är inte ensam om att ställa just den frågan.  Varför går det väl för alla andra men inte för just mig?- Svaret är som vi läste i Jakobsbrevet. Det är Gud som prövar oss. Det är Guds handlade i vårt liv och allt samverkar till det bästa för dem som älskar honom. 

söndag 23 februari 2014

Den Helige Ande utför Guds nådeverk C.H spurgeon

Detta är för många en fråga på liv eller död. Den gamla naturen är mycket stark, och man har försökt att tämja och underkuva den, men hon vill inte låta sig underkuvas, och hur angelägen man än är om att bli bättre, tycker man sig, trots allt sitt strävande, snarare bli värre än förut. Hjärtat är så hårt, viljan är så motspänstig, passionerna så våldsamma, tankarna så flyktiga, inbillningen så oregerlig och begären så vilda, att människan känner att hon bär ett näste av vilda djur inom sig, vilka skall uppsluka henne snarare än att låta sig behärskas av henne.
Vi kan säga om vår fallna natur som Herren sade till Job om Leviatan: "Kan du leka med honom som med en fågel eller hålla honom i band åt dina tjänarinnor?"En människa kunde lika gärna hoppas på att förmå hålla nordanvinden i styr med sin svaga hand, som hon kan vänta sig att i egen kraft kunna underkuva dessa upproriska makter, som bor i hennes fallna natur. Det vore för henne en större bragd, än att utföra något av Herkules fabelaktiga arbeten. Här behövs Gud, om något skall kunna uträttas.
"Jag skulle nog kunna tro, att Jesus förlåter synden" säger en, "men det är mitt största bekymmer att jag alltjämt åter syndar och att jag har sådana förskräckliga böjelser till det onda inom mig. Lika säkert som en sten om man kastar den upp i luften, snart faller ned till marken, lika säkert återfaller även jag, sedan man lyft mig upp till himmelen genom sköna och allvarliga predikningar, så är jag snart åter i mitt känslolösa tillstånd. Ack! Jag är så lätt fängslad av syndens basiliskögon och är liksom i en förtrollning, att jag inte kan fly undan min egen dårskap."

Vi behöver rening

Käre vän! frälsningen skulle vara en sorgligt ofullständig sak, om den inte utsträckte sig över hela vårt fördärvade tillstånd, även från denna sida. Vi behöver rening lika väl som vi behöver förlåtelse. Rättfärdiggörelse utan helgelse skulle i själva verket inte alls vara någon frälsning. Det skulle vara att förklara den spetälske ren och likväl lämna honom att dö av sin sjukdom; det skulle vara att förlåta upproret, men likväl tillåta rebellen att förbli sin Konungs fiende.
Det skulle vara att avleda följderna, men överse med själva orsaken och detta skulle lämna oss, i ett ändlöst och hopplöst arbete. Det skulle vara att hämma strömmen för en tid, men lämna kvar en källa full av orenlighet, vilken förr eller senare skulle bryta fram med förökad styrka. Nej, käre vän, må vi komma ihåg, att Herren Jesus har kommit i världen för att ta bort synden på tre olika sätt; han har kommit för att ta bort syndens straff, syndens herravälde och slutligen syndens inneboende.
Den andra punkten kan du genast uppnå - syndens herravälde kan omedelbart bli brutet, och då skall du redan vara på väg till den tredje nämligen: befrielsen från syndens inneboende. "Vi vet att han uppenbarades för att ta bort synderna."

tisdag 18 februari 2014

Vad skedde när folk började skratta hysteriskt på John Wesleys möten?

Saxat från levandetro :

John Wesley
Den skratt-väckelse som Jens Garnfeldt vill förmedla till sin publik i Älmhult 2014, den betraktades av John Wesley 1740 som en demonisk aktivitet,  och då blev människor befriade ifrån skratt-anden efter bön i Jesus Kristus namn.      
John Wesley skrev om det i sin dagbok:

På fredag 9 Maj, 1740 uttryckte Wesley förvåning över några som var plågade av Satan på ett mycket märkligt sätt. Vissa människor blev plötsligt besatta av en skratt-ande och de inte kunde sluta skratta. Det var en mycket smärtsam upplevelse. Wesley kunde inte tro detta märkliga fenomen, tills en söndag då han och hans bror Charles gick till fältet för att sjunga psalmer. När de var på väg att börja sjunga, utbrast Charles plötsligt i ett gapskratt.
Jag frågade honom, säger John Wesley, om han var distraherad, och då blev han väldigt arg och skrattade så högt han kunde och nu kunde vi heller inte sluta , trots vi kände att vi höll på att gå i bitar. Vi var tvungna att gå hem utan att sjunga något mer. Wesley och hans bror upplevde tillsammans detta märkliga fenomen.

Tolv dagar efter denna incident, skrev John Wesley i sin dagbok om liknande förekomster:
”På kvällen var det en sådan anda av skratt bland oss, att många blev förolämpade. Uppmärksamheten hos alla riktades mot stackars L-as-, som vi alla visste att hon var ingen HYCKLARE. Ett så våldsamt och varierat uppträde av djävulen hade jag aldrig förut sett. Ibland skrattade hon tills hon nästan verkade strypas. Till slut ropade hon på Jesus om hjälp och hennes kval upphörde. De flesta av de människor som skrattade kunde helt enkelt inte låta bli. Några skrattade i hela två dagar. När vi sedan bad för dem så blev de genast befriade från skratt-anden.
Det är viktigt att notera att bön i Jesu Kristi namn resulterade i en omedelbar befrielse för dem som var under skratt-anden.


Källa : Article entitled ”John Wesley the Charismatic” by Robert Aboagye-Mensah, Adwinsa Publication (GH) Ltd 1992, Pages 17 & 18.
References: 37.Wesley’s Works, Vol. 11, p 271-2
38. Ibid., p272
39. Ibid., p272-3

söndag 16 februari 2014

Profetia om Kristi försoningsverk

20 Medan jag ännu talade och bad och bekände min egen och mitt folk Israels synd och inför HERREN, min Gud, bar fram min förbön för min Guds heliga berg - 21 medan jag alltså ännu talade i min bön - kom Gabriel till mig i flygande hast, den man som jag förut hade sett i min syn. Han rörde vid mig, och det var vid tiden för kvällsoffret. 22 Han undervisade mig och sade till mig: "Daniel, jag är utsänd för att ge dig insikt och förstånd. 23 Redan när du började be gick ordet ut och jag har kommit för att ge dig besked, för du är högt älskad. Så ge akt på ordet och förstå synen:
24 Sjuttio veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad för att göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den Allraheligaste. 25 Vet därför och förstå: Från den tid då ordet gick ut att Jerusalem skulle återställas och byggas upp till dess den Smorde Fursten kommer, skall det gå sju veckor och sextiotvå veckor. Gator och vallgravar skall på nytt byggas upp, trots tider av svårigheter. 26 Men efter de sextiotvå veckorna skall den Smorde förgöras, helt utblottad. Och staden och helgedomen skall förstöras av folket till en furste som kommer. Men slutet kommer som en störtflod. Intill änden skall det råda krig. Förödelse är fast besluten. 27 Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka, och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsers vinge skall förödaren komma, till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren."- Dan 9:20-27

Profeten Daniel hade varit i bön och fasta för sitt folk Israel. Ni i vers 20 är han i ett skede när han bekänner sina synder och sitt folks synder inför Herren.
När han gör detta kommer plötsligt ängeln Gabriel flygande i all sin hast med en profetia om Jesus Kristus.
Daniel hade bett om förlåtelse för sina synder och sitt folks synder och nu ges en profetia genom Gabriel om att den skall komma en som skall sona världens synder.
Vi läser " Sjuttio veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad för att göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den Allraheligaste."
Sjuttio årsveckor var bestämda över Israel och den heliga staden Jerusalem. Efter dessa sjuttio års veckor hade gått skulle Messias komma och göra vad då ?
Jo det ser vi i resten av vers 24.  göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den Allraheligaste.
Så i stycket framför oss ser vi i vers 20 hur Daniel ber om syndernas förlåtelse och Gabriel kommer och säger at tom 70 års veckor skall detta ske. Då kommer han som skall sona för synden, bära fram en evig rättfärdighet, han skall försona all skuld och han skall fullborda alla profetior.
Vem är det Gabriel prata om ? Svaret är Jesus Kristus. Det va Jesus Kristus som kom för att dö för våra synder och profeten Daniels synder och Guds folks synder. Det var Jesus Kristus som kom med evig rättfärdighet och med ett evigt förbund.
I vers 25 läser vi : "Vet därför och förstå: Från den tid då ordet gick ut att Jerusalem skulle återställas och byggas upp till dess den Smorde Fursten kommer, skall det gå sju veckor och sextiotvå veckor. Gator och vallgravar skall på nytt byggas upp, trots tider av svårigheter".
När Gabriel sade detta befann sig Israels folk under fångenskap i Persien. Men det dröjde inte länge förens de genom Esra börja återvända hem till sitt Land och återuppbygga det. Vad Gabriel säger till Daniel här är att efter att Jerusalem har hade återuppbyggts skulle det gå sjuttio årsveckor till dess den smorde furste kommer. Den smorde fursten är Jesus Kristus. Ordet Messias betyder "den smorde" och furste betyder kung. Så den smorde fursten betyder alltså Messias konungen som skulle komma och sona för skuld och synd 490 år efter att Jerusalem hade återuppbyggts.
.Men vi vers 26 läser vi:
"Men efter de sextiotvå veckorna skall den Smorde förgöras, helt utblottad. Och staden och helgedomen skall förstöras av folket till en furste som kommer. Men slutet kommer som en störtflod. Intill änden skall det råda krig. Förödelse är fast besluten."
Men det var efter 483 år som den smorde Jesus Kristus skulle förgöras och försoningen skulle bli fullbordad.
Kristus skulle komma med ett nytt förbund och vi läser i vers 27 " Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka, och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsers vinge skall förödaren komma, till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren."
För att detta nya förbund skulle kunna stadfästas måste det gamla bort. Israel hade dödat den smorde Messias, Jesus och nu skulle Gud hämnas och förgöra helt staden Jerusalem och templet som nämns i vers 27.
I det gamla förbundet fanns det mat och slaktoffer som pekade på en kommande frälsning och Messias. Nu skulle Jesus komma och Israel och Jerusalem tog inte emot honom.
Istället skickar Gud en kung (furste) som förintade Jerusalem och templet och tog bort alla mat och slaktoffer. Denna fursten var troligtvis de romerska kejsarna som utförde detta år 70.
Så i dess kontext handlar denna profetia om Jesus och försoning för världens synder.onsdag 12 februari 2014

Prästerna undervisar för betalning och profeterna spår för pengar

prästerna undervisar för betalning och profeterna spår för pengar. Ändå stöder de sig på HERREN och säger:  "Är inte HERREN mitt ibland oss? Olycka skall inte drabba oss." - Mika 3:11
Detta sade profeten Mika till Israels folk några hundra år innan Jesus kom. Israels folk som han säger detta till var det folket som var kallade av Gud att vara hans egendoms folk. Det var de som skulle göra Herrens namn känt på jorden och undervisa om Herren och hans vägar.
I dag är detta folk Guds församling och problemen är likadana idag som på den tiden.
Vi ser tre stycken problem som Mika nämner.

Det första vi kan se var att prästerna undervisade för betalning.
Det kostade pengar att lära sig om Herren och hans ord. Detta var absolut ont och något som den sanna profeten reagerade mot. I dag ä det likadant där det förekommer dyra konferenser och predikanter som tar betalt för sin undervisning. Ibland kanske de undervisar gratis men istället tjänar de pengar på att sälja böcker och annat. Jag säger inte att det är fel att sälja böcker det är ju ändå en viss kostnad att trycka en bok, men om man tjänar pengar på böckerna då blir det fel.

Det andra vi kan se var att profeterna spådde för pengar. Att spå betyder att förutsäga framtiden.
I det här fallet var det folk som pratade om framtiden och om Gud i Guds namn genom att säga "Så säger Herren". Det kallas för spådom för det de sade skedde aldrig. De profeterade falskt och allt i Guds namn.
Vi ser samma saker idag folk som åker runt och predikar och profeterar och samlar in pengar till sitt ministry.
De spår för pengar saker som aldrig sker och många går på det.

Det tredje de gjorde dessa präster och profeter som tjänade pengar i Guds namn var att säga att Herren var med dem. Inget olycka skulle drabba dem för Herren var med dem. Detta var falskt Herren var inte alls med dem för de tjänade pengar i Guds namn. Ingen av de sanna profeterna i bibeln tjänade en krona på att profetera eller undervisa. De var alla självförsörjda genom att valla får eller jobba med andra grejer.
Det står skrivet "Ge som gåva vad ni har fått som gåva".

lördag 8 februari 2014

Kända förkunnares citat om lagens bruk i evangelisationen

Att lagen skall användas i evangelisation är det ingen tvekan om. Genom hela bibeln ser vi denna principen.
Lagens bruk är att ge insikt om synd (Rom 7:7) Tysta varje mun (Rom 3:19). Peka på en kommande dom där alla skyldiga (Apg 24:25). I Gamla testamentet ser vi gång på gång på gång hur profeterna pekade på folkets synder genom lagen, de predikade dom på grund av synden för att slutligen peka på nåden.
Jeremia pekade på deras synder och förkunnade dom och pekade slutligen på nåden .
Likaså Hesekiel, Malaki, Nahum etc etc.
Vi skall nu titt på vad tidigare och kända förkunnare genom tiderna har sagt om detta.
"Jag har funnit i min långa erfarenhet att lagens allvarliga hot har en framstående 
plats i att leda människor till Kristus. De måste se sig själva som förlorade innan 
de ens ropar ut efter nåd. De kommer inte att fly faran innan de ser detta."
A. B. Earle
"Precis som världen inte var redo för det nya testamentet innan de hade fått det gamla, precis som judarna inte var förberedda för Jesu tjänst förens Johannes döparen kom och predikade omvändelse, så är de icke frälsta idag inte förberedda för evangelium förens lagen har blivit appliserat till deras hjärtan, "för genom lagen ges insikt om synd" Det är slöseri med tid att så säd in i en mark som först inte har blivit plogad! Att presentera Jesus ställföreträdande offer till dem vars passion är att fylla sina synders mått, är att ge det heliga åt hundarna. ." A. W. Pink


 "Ingen kan känna en sann nåd från Gud om man först inte erfarit Gudsfruktan."
A. W. Tozer

"När vi knappt säger att vi är onda, så verkar Guds vrede vara en barbarisk lära; men så fort vi fattar vår uselhet, blir den oundviklig, det blir en naturlig följd av Guds godhet.."
C. S. Lewis


"Jag tror inte någon kan predika evangelium om han inte predikar lagen."

"Sedan varnar han, Sänk lagens krav och du dämpar ljuset genom vilken människan känner sin skuld; Detta är en allvarlig förlust för syndaren; för det minskar hans chans till överbevisning och omvändelse. Jag säger att du har berövat evangelium dessa kraftfulla vapen när du tar bort lagen. Du har tagit bort skolmästaren som för folk till Kristus.. . . . De kommer aldrig att acceptera nåd innan de bävar inför en rättfärdig lag..  Därför har lagen sitt viktiga syfte och får inte plockas bor"

"Lagen skär in i ondskans kärna, det uppenbarar sätets sjukdom, och visar att djupt inne i oss har vi spetälska."

"De måste bli slagna av lagen innan de kan erfara evangelium.
Charles Spurgeon"Fråga Paulus varför lagen gavs. Här är svaret, 'Varje mun skall tystas, och hela världen skall stå skyldiga inför Gud' (Rom 3:19). Lagen tystar varje människas mun. Jag kan se när en själ är nära Guds rike; hans mun är tystad. Det är därför Gud gav oss lagen — för att visa hurdana vi är i våra sanna färger."

"Lagen kan enbart jaga mannen till Golgata, inte längre"
D. L. Moody

"Ett evangelium som enbart säger, 'Kom till Jesus,' och erbjuder honom som en vän, och erbjuder ett underbart nytt liv, utan överbevisning om synd, är inte nytestamentlig evangelisation. (Kärnan av evangelium är att först börja predika lagen och det är därför att lagen inte har predikats som vi har så mycket ytlig evangelisation.) Sann evangelisation måste alltid starta med förkunnelse om lag.."

"Problemet med att folk inte söker en frälsare, och frälsning, är för att de inte förstår syndens natur. Det är en viktig funktion av lagen att ge det till människans sinne och samvete. Det var därför stora evangelikala predikanter för 300 år sedan under puritanernas tid, och för 200 år sedan under Whitefield och de andras tid, alltid var engagerade i vad de kallade för "lag-arbete."
Dr. Martin Loyd-Jones

 "Först här vi Mose röst.Vi hör lagens röst. Det finns ingen väg till Sions berg genom Sinai berg. Det är den raka vägen.Jag vet att en del säger att de vet inte när de blev omvända. De är, Tror jag , Väldigt få. Generellt - Nej,Jag måste alltid säga- Gud handlar annars. En del ,  är helt korrekt, kallade senare av Herren än andra, men innan de kan se Guds härlighet, måste de höra lagens röst. Så,du måste höra lagens röst innan du kan bli frälst till Gud." 

"Innan du kan tala frid till ditt hjärta, måst du se, måste ha känt, måste ha gråtit, måste blivit medveten, om dina brott mot Guds lag... minsta avvikelsen från moral lagen, enligt lagens förbund, om än i tankar, ord, eller gärning, förtjänar evig död av Guds hand.Och om en ond tanke, om ett ont ord, om en ond gärning, förtjänar evigt straff, hur många helveten , mina vänner, förtjänar inte var och en av oss, vars hela liv har varit ett stor uppror mot Gud! Innan du någonsin, kan tala frid till ditt hjärta, måste du se, måste tro, vad fruktansvärt det är att avvika från Herren!" 
George Whitefield


"Folk kommer aldrig bestämt sätta sin blick mot himlen, och leva som pilgrimmar, innan de verkligen inser att de är i fara för helvetet... Låt oss exponera och predika ut de Tio budorden, och visa bredden, längden, höjden och djupet av dess krav. Detta är vår mästares väg i bergspredikan. Vi kan inte göra bättre än att följa hans plan. Vi kan vara beroende av den, Människan kommer aldrig till Jesus , stannar med Jesus, och lever för Jesus, innan de vet vad det skall bli av dem, och vad som är deras behov. De som anden dras till Kristus är de som han överbevisar om synd  . Utan riktig överbevisning av synd, människan kan se ut att komma till Kristus och följa honom för en tid , men faller snart bort och återvänder till världen ."
J. C. Ryle

"Den människa som inte vet lagens natur kan inte veta syndens natur."

John Bunyan

"Guds nåd kan inte troget predikas till icke troende förens lagen är predikad och människans korrupta hjäta är exponerat. Det är omöjligt för en människa att fult ut inse sitt behov av Guds nåd förens han ser hur hemskt han har misslyckats med guds lags standarder.
John MacArthur

Författaren av sången "Amazing Grace" - "Ignorans av lagens natur och funktion är längst ner i botten av alla de flesta religiösa misstag."
John Newton

 "Vi kan inte komma till Kristus rättfärdiga innan vi först har varit hos Moses, för att bli fördömda. Men så fort vi har gått till Moses, och sett vår synd, skuld och fördömelse, måste vi inte stanna där. Vi måste låta Mose sända oss till Kristus."
John R. Stott


I en skrift till en ung predikant gav jag instruktionen, "Predika 90% lag och 10% nåd.."
"När han utbrister, O vilken kärlek jag har till din lag! hela dagen lång studerar jag den. Han ser dagligen, i den gudomliga spegeln,mer och mer av sin egna syndfullhet. Han ser mer och mer tydligt, att han är en fulländad syndare i allting -- att varken hans hjärta eller väger är rätta inför Gud, och det ögonblicket kommer att sända honom till Kristus. Därför kan jag inte spara på lagförkunnelsen ett ögonblick,lika lite som jag kan spara på Kristus, seendes att jag vill ha det lika mycket som Kristus, som jag någonsin ville att det skulle föra mig till honom. Annars skulle detta 'onda hjärta av otro'  omedelbart 'föra mig bort från den levande Guden.' Dem skickar varandra fram och tillbaks--Lagen till Kristus, och Kristus till lagen."
John Wesley


"Det största tjänsten en människan kan ha här i livet är att förkunna Guds lag."
John Wycliffe,the Bible translator


"Det enda sättet vi kan veta att vi har syndat är att veta hans moraliska lag."

"De är redan dömda till helvetet. De inte enbart förtjänar att kastas dit ner, men straffet av guds lag, de eviga oföränderliga regel av rättvisa som Gud har fixat mellan sig och människan, har kommit emot dem och står emot dem; därför är de redan dömda till helvetet John(3:18) 'Den som inte tror är redan dömd' Varje oomvänd människan tillhör med rätt helvetet  det är därifrån han kommer (Joh 13:23),  'Ni kommer nerifrån.'Det är det rättvisa straffet bundet av Guds lag.."
Jonathan Edwards


"Den första uppgiften hos en evagelieförkunnare är att predika lagen och visa på synd"

"Men man kan inte förkunna bot och omvändelse utan att säga att Gud är vred på alla människor därför att de är fulla av otro, gudsförakt och andra synder. Denna Guds vrede bör förskräcka dem och göra deras samveten bävande och ängsliga så att de uppmanar enträget sig själva och säger: "Ack, Herre Gud, vad skall jag ta mig till för att bli frälst ur detta elände?" Då skall man säga: "Sätt dig här och ät, ty här står många bord lediga och här är rikt förråd på mat. Du är döpt, tro därför på Jesus Kristus. Tro att han har ställt allt till rätta och försonat för dina synder. Det finns intet annat medel genom vilket du kan få hjälp, än detta att du tror och blir döpt. Då skall Guds vrede upphöra. Då skall istället idel nåd och barmhärtighet, syndernas förlåtelse och evigt liv skina över dig från himlen."
Martin Luther


It is amazing for a soul to discover that God gave a law to be observed, but that its observance is not even taken into account as a means of salvation. Then why was the law given? They were not given because God had the illusion that we could conform our lives to them. God knows that we are a degenerate race and that there is nothing good in our carnal nature.
“The law serves another purpose: to show us our sins. Man is confronted with a moral law that is just and good. His mind, while acknowledging that here is the truth, confesses at the same time that he does not live according to this law. And no matter how hard he tries, he realises he does not reach the ideal. This is how he discovers he is a lost sinner.
“This is the great purpose of the law. It teaches us what sin is and it shows us how wrong we are, just as a mirror reveals to us how filthy we are and what needs cleansing. But just as a mirror does not and cannot wash us but only reveals our condition, so the law cannot correct us but only shows us what great sinners we are.
“The purpose of the law is to make you know your sin so that you will begin to pray with the psalmist ‘Do not enter into judgment with your servant, for in your sight no one living is righteous’ (Psalm 143:2)” EB - Ps 143:2

Richard Wurmbrand

torsdag 6 februari 2014

Gatupredikanten Tony Miano varnar för NAR och Bethel Kyrkan

Tony Miano är en före detta polis som nu mera har gått i pension. Han spenderar idag sin tid åt att gå ut på gatorna och predika evangelium. Han har två gånger varit i Norge och predikat och han har varnat mycket för Bill Johnsson och Bethel Kyrkan som har stort inflytande i Norge och även i Sverige.
Det många inte vet om Bethel kyrkan är att de var tidigare med i Assemblies av God, dvs den amerikanska pingströrelsen. Men de hade en stor konflikt med AoG på grund av att man lärde ut saker som inte var i enlighet med klassisk pingst teologi. Jag minns en gång jag satt och lyssnade på Bill Johnsson så sade han att "Jesus måste bli född på nytt" Detta är ju Kenyon och Hagins läror där man påstod att Jesus behövde bli född på nytt. Tony Miano berättar att Bill Johnsson vid ett tillfälle sagt att Jesus var inte Gud när han vandrade här på jorden utan bara en människa. Så jag antar det var därför han påstod att han behövde bli född på nytt. Han förnekar alltså att Jesus är Gud.
Tony Miano berättar också hur han en gång hade en konversation med Bill Johnssons fru som hade kritiserat en av Mianos böcker. Miano delade evangelium med henne men hon hånade honom och hånade evangelium. Man kan ju undrade varför hon gjorde det om hon verkligen vore en kristen.
Tony berättar även att Bill Johnsson förnekar arvsynden d.v.s att det finns ingen god människa och alla är av naturen dragna till synden innan man blir frälst. Tony berättar även om hur Bill har sagt att alla som tror att man måste lida som kristna predikar ett falskt evangelium. Han har alltså framgångsteologin helt och hållet.
Tony berättar och om vad som förekommer i Bethel där man försöker få småbarn att gå genom väggar.
Han berättar även om John Crowder som är associerad med NAR om hur de vid en nattvard hade haft en så kallad helig påtändning där man imiterade en knarkare och dess rus och kallade det för en helig påtändning. Det är ju fruktansvärd att man på det sättet kan göra narr av Guds ande ändå sväljer folk detta med bulller och bång utan någon som helst urskiljning.
Bibeln säger i 1 kor 11:29-31 att man kan bli sjuk och dö om man tar nattvarden på ett felaktigt sätt. Ändå gör man narr av nattvarden och imiterar knarkare.

                                                        Du kan se hela videon här med Tony här

                                                              och John Crowder här

tisdag 4 februari 2014

Smörjelsen från Gud står emot Antikrist

 Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att Antikrist skall komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit. 19 Från oss har de utgått, men de hörde aldrig till oss. Om de hade hört till oss skulle de ha blivit kvar hos oss. Men detta skedde för att det skulle bli uppenbart att inte alla hör till oss. 20 Ni har en smörjelse från den Helige och känner alla sanningen. 21 Inte har jag skrivit till er därför att ni saknar insikt i sanningen, utan därför att ni känner den och vet att ingen lögn kommer från sanningen.
22 Vem är lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är Antikrist som förnekar Fadern och Sonen. 23 Den som förnekar Sonen har inte heller Fadern. Den som bekänner Sonen har också Fadern. 24 Låt det ni har hört från början förbli i er. Om det som ni har hört från början förblir i er, kommer ni också att förbli i Sonen och i Fadern. 25 Och detta är vad han själv lovade oss, det eviga livet.
26 Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker leda er vilse. 27 Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av honom, och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. Förbli i honom, så som den har lärt er. 28 Ja, kära barn, förbli i honom, så att vi kan vara frimodiga när han uppenbarar sig och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer åter. 29 Om ni vet att han är rättfärdig, då inser ni också att var och en som gör det som är rätt är född av honom. - 2 Joh 2:18-29
I detta stycke talar det om Antikrist att det skall komma många av de i de sista tiderna.
Redan när Johannes skrev detta fanns det ånga antikrister bland dem. Och det är värt att notera i vers 19 att antikrist kom inifrån kyrkan. De hade en gång tillhört den sanna kyrkan men lämnat den. De lämnade den för de var aldrig sanna lärjungar utan kom med något nytt.
Det sägs av äldre bibelkommentarer och traditionen att dessa antikrister var falska lärare som påstod sig ha en speciell smörjelse. De sade att de hade speciell kunskap om bara de hade och som de hade fått uppenbarat för sig själva. De kom alltså i från kyrkan med sina speciella uppenbarelser som var falska läror som inte byggde på Guds ord utan på egna falska uppenbarelser.
Det är därför Johannes i vers 20 säger till församlingen att ni har redan smörjelsen. Han varnade dem för denna falska smörjelse att de inte behövde ta emot den eller lyssna till den för de hade redan den sanna
smörjelsen. Den sanna smörjelsen var den sanna kunskapen och insikten i Guds ord. "Ni känner alla sanningen" (vers 20). De falska lärarna, antikristerna lärde att de behöver en smörjelse för att få sann uppenbarelse. Men detta var falskt och villoandar därför skriver Johannes som han gör och säger till församlingen "Ni har sanningen".
I vers 22-24 ser vi hur denna falska smörjelse och dessa antikrister förnekade Jesus som Kristus.
Det var alltså läror som nedgraderade Jesus som Kristus. m du har läst boken syner och visioner med Kenneth Hagin så har du ett typ exempel på detta.
Kenneth påstod ha fått en speciell smörjelse från Gud och problemet var att dessa uppenbarelser han hade nedgraderade Jesus som Kristus och tog makten från honom och gav den till människan..
Det var precis sådant Johannes varnade för och kallade detta för antikrist.
Johannes skrev just detta med tanke på folk som försökte leda dem vilse som kom in i församlingarna med sin undervisning, " Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker leda er vilse" (v.26).
Åter igen i vers 27 repeterar han vad han tidigare sagt. " Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av honom, och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. " 
Om du är en sann troende så har du smörjelsen inom dig och du behöver ingen som kommer och säger "Här är smörjelsen kom och ta emot den"  Utan Guds ande kommer alltid leda dig till hans ord bibeln. Medans de falska lärarna och antikristerna kommer att leda dig bort från sanningen. Kenneth Hagin i sin bok syner och visioner protesterar själv mot sina uppenbarelser vid ett tillfälle säger han till den har tar emot uppenbarelsen att detta strider ju mot bibeln. Men den han mötte i sin vision övertalade honom om att det var sant.
Så det är tydligt att Kenneth Hagin var en antikrist och lärorna han förde in var inte sanningen utan en lögn.
 Slutligen säger Johannes " Ja, kära barn, förbli i honom, så att vi kan vara frimodiga när han uppenbarar sig och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer åter. 29 Om ni vet att han är rättfärdig, då inser ni också att var och en som gör det som är rätt är född av honom." Förbli I Kristi ord och undervisning och följ inte antikrist så kommer du inte behöva stå där med skam på domens dag. Och var och en som gör det kan vi veta är född på nytt och tillhör Jesus. De som inte förblir i sanningen följer antikrist och lögnen.


söndag 2 februari 2014

Du skall inte ha begär (Rom 13:9)


          "Du skall inte ha begär" - Rom 13:9
Du skall inte ha begär till din nästas hus. Du skall inte ha begär till din nästas hustru, inte heller till hans tjänare eller tjänarinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa. - 2 Mos 20:17.
Du skall inte ha begär till din nästas hus, fru, ägodelar eller något som tillhör din nästa.
En människa kan gå runt och intala sig själv att han är perfekt och god, men när vi verkligen kommer till vad som finns i en människas hjärta så vet vi genom att läsa bibeln att ingen är god.
Alla har vi någongång haft onda begär (ett sug efter något enligt ordboken). Att ha onda begär är en synd av två orsaker.
1. Man bryter mot budet du skall älska herren din Gud av hela ditt hjärta, själ och förstånd.
Vi läser i bibeln "kärleken avundas inte" att avundas är ett begär man har som kanske inte alltid syns till det yttre. Men en människa kan gå runt och avundas andra. Att känna avund är innerst inne att inte älska Herren sin Gud av hela sitt hjärta. Varför det?  Jo, för om man avundas så säger man till Gud att man inte är nöjd med det man har. Man vill bli som andra, man vill ha lönen som en annan har, man vill ha makten som en annan har, eller samma andliga gåva som andra. Allt detta går tillbaka till att man inte älskar Herren av hela sitt hjärta själ och förstånd. Samma är det med alla slags begär så som girighet och begär efter sin nästas ägodelar. Man säger till gud genom sina begär i hjärtat att man inte är nöjd med det han har gett oss i livet. Man känner begär och bryter mot kärleksbudet.

2. Man bryter mot budet "Du skall älska din nästa så som dig själv.
Jesus sade att den som ser på en kvinna och lustar efter henne har redan i sitt hjärta varit otrogen. Du ser om du är gift men i ditt hjärta lustar efter en annan så älskar inte du din fru av hela ditt hjärta. På samma sätt är det med alla begär. Paulus nämner illvilja (Rom 1:29). Man kan ett begär som vill någon illa utan att man ens gör något illa mot personen. Men bara illviljan visar i ens hjärta att man inte älskar den personen så som sig själv. Bibeln talar om girighet som en synd. Girighet är också ett begär eftersom man känner ett sug efter att ha mera..

Eftersom synd är brott mot Guds lag är även onda begär en synd.