Translate

lördag 25 januari 2014

Jesus har lidit dödsstraffet för vår räkning - C.H Spurgeon

Dyre vän, har du insett detta ännu? Har du ännu fattat, hur Gud med fullkomlig rättvisa, utan att efterskänka straffet eller mildra sitt svärds skärpa, kan vara oändligt barmhärtig och kan rättfärdiggöra den ogudaktige, som omvänder sig till honom? Det är endast på grund av att Guds son, oändligt härlig i sin oförlikneliga person, har åtagit sig att tillfredsställa lagen genom att bära den dom över synden som tillkom mig, som Gud är i stånd att överse med min synd.
Guds lag har blivit mer tillfredsställd genom Kristi död, än om alla överträdare blivit skickade till helvetet, ty att Guds enfödde son lidit straffet för synden var en långt ärofullare bekräftelse av Guds lag, än om hela människosläktet lidit detta straff. Jesus har lidit dödsstraffet för vår räkning. Betrakta detta under, där han hänger på korset! Detta är den största syn du någonsin kan få se: Guds och människans son, där han hänger, lidande outsägliga smärtor; den rättfärdige för de orättfärdige, för att återföra oss till Gud.
O, vilken underbar syn! Den oskyldige straffad, den ende helige fördömd, den evigt välsignade gjord till förbannelse, den oändligt härlige, satt till en smädesfull död! Ju mer jag betraktar Guds sons lidande, desto mer känner jag mig förvissad om, att det måste uppfylla just mitt behov. Varför behövde väl han lida, om inte för att vända straffet bort från oss? Och då han bortvänt det genom sin död, så är det också bortvänt, och de som tror på honom behöver inte frukta för något straff.
Det måste så vara, att Gud, sedan försoningen är fullbordad, kan förlåta den skyldige, utan att i ringaste mån rubba grundvalarna till sin tron eller utplåna en enda prick av lagen. Samvetet erhåller i detta ett fullt tillfredsställande svar på sina bävande frågor. Guds vrede över synden, av vad slag den månde vara, är över all beskrivning förskräcklig.
Jesu kärleksoffer
Visserligen säger Moses: "Vem känner din vredes makt?" men då vi hör härlighetens Herre utropa: "Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?" och ser honom ge upp andan, känner vi likväl, att Guds rättfärdighet erhållit en överflödande tillfredsställelse genom denna gudomliga persons så fullkomliga lydnad och så fasansfulla död.
Om Gud själv böjer sig inför sin egen lag, vad skulle väl då mer kunna göras? Det ligger större förtjänst i försoningen, än det ligger skuld i hela mänsklighetens synd. Den stora avgrunden av Jesu kärleksoffer kan i sig, uppsluka alla våra synders berg. För allt det oändligt godas skull hos denne mänsklighetens representant kan nu Gud se med nåd till de andra människorna, hur ovärdiga de än må vara i sig själva. Det var ett under över alla under att Herren Jesus Kristus, skulle stå i vårt ställe.
"Och ta på sig den rättvisa dom,
Som synden över oss har lagt."
Men han har gjort det. "Det är fullbordat." Gud kan nu skona syndare, eftersom han inte skonat sin egen Son. Gud kan överse med våra missgärningar, då han för över artonhundra år sedan lagt dessa missgärningar på sin ende älskade son, och om du tror på Jesus, (detta är just hjärtepunkten) så är dina synder borttagna genom honom, som blev försoningsoffret för sitt folk.