Translate

fredag 31 januari 2014

Två synder i malaki bok.

Det största tecknet på att det är den helige ande som talar ä att han överbevisar om synd dom och rättfärdighet. Om man kan gå in i en kyrka eller lyssna på predikant idag och man inte hör något tal om synd, som eller rättfärdighet. Då skall man  inte lyssna på en sådan predikant för anden verkar inte genom dem.
Men anden verkade och talade genom Malaki och vi finner tal om synd. När vi läser Malaki bok så slås vi av vilka synder som förekom bland Israels präster och det är även relevant idag.

Det första som Malaki anklagar Israels präster för är deras felaktiga offer. Vi läser i Mal 1:7-9

"Detta säger HERREN Sebaot till er präster som föraktar mitt namn. Och ni frågar: "På vilket sätt har vi föraktat ditt namn?" 7 Jo, genom att ni på mitt altare offrar oren mat. Och ni frågar: "På vilket sätt har vi kränkt din renhet?" Genom att ni säger: "HERRENS bord betyder ingenting." 8 Om ni bär fram ett blint djur som offer, är inte det något ont? Om ni bär fram det som är lamt och sjukt, är inte det något ont? Kom med sådant till din ståthållare! Tror du han blir glad och tar nådigt emot dig? säger HERREN Sebaot.9 Men bönfall nu inför Gud att han må vara nådig mot oss. Genom er har detta skett. Kan han då bli vänligt sinnad mot er? säger HERREN Sebaot. " 
Dessa präster föraktade Guds namn. Och de undrade förstås på vilket ätt de föraktade Gud?
 Jo, de bar fram orena offer inför Gud. De offrade saker man inte skulle offra till honom och genom sina handlingar sade de att Guds bord är inte så viktigt. Vad de bar fram var djur som var sjuka (v.8) Medans lagen sade att man skulle bära fram det bästa av sin boskap. De offrade alltså på ett sätt som man inte fick och inte i enlighet med Guds modell.
I dag får vi se upp och måste taga varning när vi tillber Gud och ställa oss frågan. Tillber jag Gud på det sättet som Gud säger att man skall göra det på.
En del kanske protesterar och säger, men hallå detta är ju gamla testamentet. Bara en sådan attityd visar ju att man är precis som prästerna och man säger genom sin attityd att "Herrens bord betyder ingenting" (v.7).
Även i nya testamentet är det viktigt. Vi läser t.e.x. i 1 kor 11:29-31 att de som tog nattvarden på ett felaktigt sätt drog en dom över sig och en del blev sjuka, ja, till och med dog.
Därför är det otroligt viktigt hur vi tillber Gud och att vi gör det bibliskt och på hans sätt och inte på världens sätt.
Det andra vi kan se i Malaki : 2:11

"Juda har handlat svekfullt, och avskyvärda ting har bedrivits i Israel och i Jerusalem. Ty Juda har kränkt det HERREN håller heligt, det som han älskar, och de har gift sig med kvinnor som dyrkar främmande gudar. "

Enligt Mose lag fick man inte gifta sig med kvinnor av andra religioner.Detta hade Juda brutit mot och man hade tagit till sig kvinnor av andra religioner so tillbad andra Gudar.
Som kristna bör vi ta denna princip till oss och om vi inte är gifta skall vi inte söka make/man bland andra religioner utan bland våra egna. Detta är av orsaken att äktenskapet skall reflektera Kristus och församlingen och det blir svårt om man gifter sig med en hedning eller någon av en annan religion.
Så ofta hör man folk resonera ja men om jag gifter mig med honom eller henne så är det större risk den personen blir omvänd.  Men Gud sade till Malaki att det var en avskyvärd handling att göra så.
Så om du inte är gift och längtar efter en partner. Tänk på Guds ord till Malaki och Israel. Låt det sjunka djupt ner i ditt hjärta.tisdag 28 januari 2014

Jesus som din frälsare - C.H Spurgeon

Vad är att tro på honom? Det är inte endast att säga: "Han är Gud och Frälsaren", utan att helt och fullt förtrösta på honom, och att ta emot honom för hela sin frälsning både för tid och evighet, som sin Herre, sin Mästare, sitt allt. Om du vill ha Jesus som din frälsare, så har du honom sedan, och om du tror på honom, säger jag dig på grund av Guds eget ord, som är fast och visst, att du inte kan gå till helvetet, ty detta vore att göra Kristi offer utan verkan.
Det kan inte vara så, att då ett offer en gång blivit antaget, den själ, för vilken detta offer blivit mottaget, likväl skulle kunna bli dömd till döden. Om den troende själen skulle bli fördömd, till vad skulle väl då detta offer ha tjänat? Om Jesus dött i mitt ställe, varför skulle väl då även jag dö. Varje troende kan åberopa, att detta offer verkligen varit gjort för honom, genom tron har han lagt sina händer på det och gjort det till sitt eget, och därför kan han vara förvissad om, att han aldrig kan förgås.
Herren skulle inte kunnat ta emot detta offer för vår räkning och sedan döma oss till döden. Gud kan inte läsa förlåtelsen skriven med hans egen Sons blod och sedan fälla oss. Det vore omöjligt. O, min vän, måtte Herren ge dig nåd att redan i denna stund vända din blick till Jesus och att börja med själva början, nämligen med Jesus, som är urkällan till den skyldiga människans benådning.

Fullkomlig rättvisa
"Han gör den ogudaktige rättfärdig." "Gud är den som rättfärdigar", därför och av detta skäl endast, kan det också verkligen bli gjort och han gör det genom sin gudomlige Sons försoningsoffer. Därför kan det göras med rättvisa - ja, med sådan fullkomlig rättvisa, att aldrig någon kan ifrågasätta det och på ett så genomgående sätt, att på den sista förskräckliga dagen, då himmel och jord skall förgås, ingen skall kunna förneka giltigheten av denna rättfärdiggörelse. "Vem är den som vill fördöma? Kristus Jesus är den som har dött. Vem vill anklaga Guds utvalda? Gud är den som rättfärdiggör."
Och nu, arma själ, vill du stiga ner i Iivräddningsbåten alldeles som du är? Där är du säker från skeppsbrott. Så ta emot då denna säkra befrielse från det.
"Jag har ingenting med mig", säger du måhända.
Käre vän, det begärs inte att du skall ha något med dig. Människor som flyr för att rädda sina liv, lämnar till och med sina kläder efter sig. Hoppa blott ned i båten, just som du är! Jag vill säga dig något om mig själv för att uppmuntra dig.
Mitt enda hopp för himmelen ligger i den fullkomliga försoning för syndare, som ägt rum på Golgata kors. På detta kan jag fast förlita mig, men jag har inte en skugga av hopp i något annat, vad det vara månde. Du är i samma belägenhet som jag, ty ingen av oss har något gott i oss själva, på vad vi skulle kunna stödja vårt hopp. Låt oss då förena våra händer och stå tillsammans vi korsets fot och anförtro våra själar nu och för evigt åt honom, som utgjutit sitt blod för syndare och vi skall bli frälsta genom en och samme frälsare.
Om du förgås, fastän du förtröstar på honom, måste även jag förgås. Vad mer kan jag väl göra, för att bevisa mitt fasta förtroende till det evangelium, som jag nu förkunnar för dig?

lördag 25 januari 2014

Jesus har lidit dödsstraffet för vår räkning - C.H Spurgeon

Dyre vän, har du insett detta ännu? Har du ännu fattat, hur Gud med fullkomlig rättvisa, utan att efterskänka straffet eller mildra sitt svärds skärpa, kan vara oändligt barmhärtig och kan rättfärdiggöra den ogudaktige, som omvänder sig till honom? Det är endast på grund av att Guds son, oändligt härlig i sin oförlikneliga person, har åtagit sig att tillfredsställa lagen genom att bära den dom över synden som tillkom mig, som Gud är i stånd att överse med min synd.
Guds lag har blivit mer tillfredsställd genom Kristi död, än om alla överträdare blivit skickade till helvetet, ty att Guds enfödde son lidit straffet för synden var en långt ärofullare bekräftelse av Guds lag, än om hela människosläktet lidit detta straff. Jesus har lidit dödsstraffet för vår räkning. Betrakta detta under, där han hänger på korset! Detta är den största syn du någonsin kan få se: Guds och människans son, där han hänger, lidande outsägliga smärtor; den rättfärdige för de orättfärdige, för att återföra oss till Gud.
O, vilken underbar syn! Den oskyldige straffad, den ende helige fördömd, den evigt välsignade gjord till förbannelse, den oändligt härlige, satt till en smädesfull död! Ju mer jag betraktar Guds sons lidande, desto mer känner jag mig förvissad om, att det måste uppfylla just mitt behov. Varför behövde väl han lida, om inte för att vända straffet bort från oss? Och då han bortvänt det genom sin död, så är det också bortvänt, och de som tror på honom behöver inte frukta för något straff.
Det måste så vara, att Gud, sedan försoningen är fullbordad, kan förlåta den skyldige, utan att i ringaste mån rubba grundvalarna till sin tron eller utplåna en enda prick av lagen. Samvetet erhåller i detta ett fullt tillfredsställande svar på sina bävande frågor. Guds vrede över synden, av vad slag den månde vara, är över all beskrivning förskräcklig.
Jesu kärleksoffer
Visserligen säger Moses: "Vem känner din vredes makt?" men då vi hör härlighetens Herre utropa: "Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?" och ser honom ge upp andan, känner vi likväl, att Guds rättfärdighet erhållit en överflödande tillfredsställelse genom denna gudomliga persons så fullkomliga lydnad och så fasansfulla död.
Om Gud själv böjer sig inför sin egen lag, vad skulle väl då mer kunna göras? Det ligger större förtjänst i försoningen, än det ligger skuld i hela mänsklighetens synd. Den stora avgrunden av Jesu kärleksoffer kan i sig, uppsluka alla våra synders berg. För allt det oändligt godas skull hos denne mänsklighetens representant kan nu Gud se med nåd till de andra människorna, hur ovärdiga de än må vara i sig själva. Det var ett under över alla under att Herren Jesus Kristus, skulle stå i vårt ställe.
"Och ta på sig den rättvisa dom,
Som synden över oss har lagt."
Men han har gjort det. "Det är fullbordat." Gud kan nu skona syndare, eftersom han inte skonat sin egen Son. Gud kan överse med våra missgärningar, då han för över artonhundra år sedan lagt dessa missgärningar på sin ende älskade son, och om du tror på Jesus, (detta är just hjärtepunkten) så är dina synder borttagna genom honom, som blev försoningsoffret för sitt folk.

söndag 5 januari 2014

Den heliga skrifts gudomliga inspiration C.H - Spurgeon

Jag frågade i mitt hjärta: "Hur kan han vara en rättvis Gud och likväl en rättfärdiggörare?" Jag tröttnade och kväljde mig med denna fråga, men kunde dock inte finna något svar och jag skulle säkerligen aldrig ha uppfunnit ett svar, som kunnat tillfredsställa mitt samvete. Läran om försoningen är, enligt min tanke, ett av de säkraste bevisen för den heliga skrifts gudomliga inspiration. Vilken mänsklig visdom skulle väl ha tänkt ut något sådant, som att den rättfärdige konungen själv skulle dö för de orättfärdiga rebellerna?
Detta är inte någon av människor uppfunnen gudalära eller någon dröm av en poetisk inbillningskraft. Denna frälsningsväg har endast blivit känd av människorna, eftersom den är ett faktum och dikten kunde aldrig ha uppfunnit den. Gud själv har ordnat, vad ingen människotanke någonsin kunde ha tänkt ut. Jag hade ända från min ungdom hört talas om frälsningsplanen genom Jesu offer, men jag visste i min själs innersta likväl inte mer om den, än om jag varit född och uppfödd såsom en hottentott.
Ljuset fanns där visserligen; men jag var blind, och det var därför nödvändigt att Herren själv öppnade mina ögon, så att jag kunde se saken klart och tydligt. Han kom då till mig såsom en ny uppenbarelse, lika frisk som om jag aldrig förut hade läst i skriften, att Jesus förklarades vara forsoningen för världens synder, på det att Gud måste vara rättfärdig.

Jesu försoningsverk
Jag tror att på samma sätt skall detta komma som en uppenbarelse till varje nyfött Guds barn, när de får syn på detta; jag menar den härliga läran om Herren Jesu försoningsverk. Jag förstod nu, att en frälsning var möjlig genom ett ställföreträdande offer, och att en förberedelse från begynnelsen hade blivit gjord och allting ordnat för en sådan ställföreträdare. Jag kom att inse att han, som är Guds son, jämlik med Fadern och evig såsom han, hade blivit utsedd som huvudet för ett utvalt förbundsfolk, för att i denna egenskap lida och dö för dem, för att frälsa dem.
Liksom i vårt fall inte från början varit något för oss personligt, då vi föll i vårt släktes representant, den förste Adam, likaså var det på samma sätt möjligt för oss att återupprättas genom en andra representant, nämligen genom honom som har åtagit sig att vara huvudet för sitt förbundsfolk och att således deras andre Adam. Jag insåg att innan jag personligen hade begått någon synd, hade jag likväl redan fallit genom min förste faders synd, och jag fröjdade mig över att det därför var möjligt för mig att enligt lagen bli återupprättad, genom ett andra huvud och en andra representant.
Adams fall blev en möjlighet till räddning; den andre Adam kan frälsa från den undergång som den förste Adam förorsakat. Då jag ängslades i fråga om möjligheten att en rättvis Gud skulle kunna förlåta mig, såg och fattade jag i tron, att han, som är Guds son, hade blivit människa, och att han i sin egen välsignade person hade burit, min synd i sin kropp upp på träet. Jag såg att straffet blivit lagt på honom, på det att jag skulle ha frid och att genom hans sår hade jag blivit helad.