Translate

torsdag 12 december 2013

Herren förändrade Saulus hjärta - Charles Spurgeon

Se blott på Saulus från Tarsus, som andades hot och mord mot Herrens lärjungar! Lik en hungrig varg slet han sönder lammen och fåren till höger och vänster och likväl slog Herren ned honom till jorden på vägen till Damaskus och förändrade hans hjärta samt gjorde honom så fullkomligt rättfärdig, att denne man inte långt därefter blev den störste förkunnare av rättfärdiggörelsen genom tron, som någonsin funnits.
Han måste ofta ha undrat över, att han kunnat bli rättfärdiggjord genom tron på Kristus Jesus, han, som en gång hade varit en så avgjord förkämpe för frälsningen genom lagens gärningar. Ingen annan än Gud kunde någonsin har tänkt på att rättfärdiggöra en sådan man som Paulus, förföljaren; men Gud är underbar och härlig i nåd. Även om någon skulle har tänkt på att rättfärdiggöra den ogudaktige,kunde likväl ingen annan än Gud har gjort det.
Det är alldeles omöjligt för en människa att förlåta förbrytelser, vilka inte blivit begångna mot henne själv. Om en person högeligen förorättat dig, kan du förlåta honom. Och jag hoppas också att du vill göra det, om han ber dig om det. Men en tredje utomstående person kan inte förlåta honom. Om oförrätten är begången mot dig, måste också förlåtelsen komma från dig. Och om vi har syndat emot Gud, står det i Guds makt att förlåta, eftersom synden är begången mot honom själv.

Gud kan efterskänka vår skuld
Därför säger David i den femtioförsta psalmen: "Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon." Ty endast Gud, mot vilken överträdelsen blivit begången, kan åter ta den bort. Det som vi är skyldiga Gud, vår store fordringsägare kan han efterskänka, om det så behagar honom. Och om han efterskänker det, så är det också till fullo efterskänkt. Ingen annan än den store Guden, mot vilken vi har begått synden, kan åter utplåna denna synd. Låt oss därför se till, att vi verkligen går till honom och söker nåden av hans händer.
Låt oss inte bli vilseförda av prästerna, som vill att vi skall bikta oss för dem. De har inte något Guds ord som stöd för detta djärva tilltag. Även om de var sända till att förkunna förlåtelse i Guds namn, så måste det dock vara ofantligt mycket bättre, att vi själva genom Jesus Kristus som är medlaren, går till den store Herren för att söka och få förlåtelse av hans händer, eftersom vi är försäkrade om att detta är den rätta vägen.
Du bör själv se till din själs välfärd och inte lämna den i andras händer. Endast Gud kan rättfärdiggöra den ogudaktige, men han kan göra det fullkomligt. Han kastar våra synder bakom sin rygg, han utplånar dem, han säger, att om man söker efter dem, så skall man inte mer finna dem. Av ingen annan orsak än sin egen oändliga godhet och kärlek har han berett en härlig väg, på vilken han kan göra blodröda synder vita såsom snö och avlägsna våra överträdelser från oss så långt som öster är från väster.
Han säger: "Jag vill inte mer komma ihåg dina synder." Ja, han går ända dithän, att han gör ett slut på synden. En av profeterna utbrister full av förundran: "Vem är en Gud som du, som förlåter missgärning och inte tillräknar överträdelse för kvarlevan av sin arvedel. Han håller inte fast vid sin vrede för evigt, ty han har behag till nåd." Vi talar inte nu om rättvisa eller om Guds handlingssätt med människor enligt deras egen förtjänst. Nej, är det så, att du vill handla med den rättvise Guden enligt lagen, då hotar dig hans eviga vrede, ty detta är vad du förtjänar.