Translate

lördag 14 december 2013

Gud behandlar den skyldige med barmhärtighet - Charles Spurgeon

Välsignat vare hans heliga namn, att han inte handlar med oss efter våra synder, utan att han handlar med oss på grund av sin fria nåd och oändliga barmhärtighet! Han säger: "Jag vill hela dem från deras avfall, jag vill älska dem av fri vilja." Tror du detta, ty det är visserligen sant, att den store Guden är mäktig att behandla den skyldige, avfallna människan med överflödande barmhärtighet, ja, att behandla den ogudaktige, som om han alltid varit gudaktig.
Läs omsorgsfullt liknelsen om den förlorade sonen och se, hur den förlåtande fadern tar emot den återvändande, vilsegångne uslingen med lika mycket kärlek, som om han aldrig hade gått bort till det främmande landet och förbrukat sina ägodelar med skökor. Ja, han gick så långt i denna sin förlåtande kärlek, att den äldre brodern började klaga över det. Men fadern berövade honom likväl inte denna kärlek. Luk 15:11-32
O, min broder, hur usel och skyldig du än må vara, om du blott vill vända tillbaka till din Gud och Fader, skall han handla med dig, som om du aldrig hade gjort något ont. Ja, han skall betrakta dig som rättfärdig och handla med dig i överensstämmelse med det. Vad säger du om detta? Ser du inte - ty jag önskar att bringa detta i klarhet - vilken härlig sak det är, att fastän ingen annan än Gud kunnat tänka på att göra den ogudaktige rättfärdig, och ingen annan än Gud kunde göra det, kan Han likväl göra det?
Hör, hur aposteln framställer den utmanande frågan: "Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner." Om Gud har rättfärdiggjort en människa, så är det väl gjort, är det riktigt gjort, är det rättvist gjort, är det gjort för evigt. Jag läste häromdagen i en tidning, vilken var full av gift mot evangelium och mot dem som predikar det, att vi skulle hylla ett slags teori, varigenom vi inbillar oss, att synden kan borttas från människan.

Kristus dyra blod
Vi hyllar ingen teori, utan vi förkunnar ett faktum. Det största faktum som finns under himmelen är detta: att Kristus genom sitt eget dyra blod verkligt tvättar bort synden, och att Gud för Kristi skull handlar med människorna i gudomlig nåd och förlåter de skyldiga alla deras synder samt gör dem rättfärdiga, inte på grund av något som han finner hos dem eller som han förutser skall komma att finnas hos dem, utan på grund av sin nåds rikedom allena, vilken ligger i hans eget hjärta. Detta är vad vi har predikat, predikar och skall predika, så länge vi lever. "Gud är den som rättfärdiggör" - som rättfärdiggör den ogudaktige. Han skäms inte för att göra det, och inte heller skäms vi för att predika det.
Giltigheten av den rättfärdiggörelse som kommer från Gud själv, måste vara utom all tvekan. Om domaren frikänner mig, vem kan väl då fördöma mig? Om den högsta domstolen i universum har förklarat mig rättfärdig, vem kan väl då åtala mig? Rättfärdiggörelsen från Gud kan tillfredsställa ett uppväckt samvete. Med denna, andas den Helige Ande frid över hela vår varelse, och vi lever inte längre i fruktan. Med denna rättfärdiggörelse kan vi möta allt hot och alla smädelser av satan och från onda människor.
Med denna rättfärdiggörelse skall vi vara skickliga att dö, och med denna, skall vi även frimodigt kunna uppstå och inställa oss inför den sista stora domen.
"Trygg skall jag stå på Herrens dag.
Vem kan fördöma mig,
När Gud min synd förlåtit har,
Som Jesus tog på sig?"
Käre vän! Herren kan utplåna alla dina synder. Jag pratar inte i vädret, då jag säger detta. "All slags synd och hädelse skall förlåtas människorna." Om du än är nedsänkt ända till halsen i syndens dy, kan han med ett ord ta bort all din orenhet och säga: "Jag vill, bli ren." Herren är en stor syndaförlåtare.
"Jag tror att jag har syndemas förlåtelse." Gör du det?
Herren kan redan i denna stund avkunna denna dom över dig: "Dina synder är dig förlåtna; gå i frid." Och om han gör det, så kan ingen makt, varken i himmelen, på jorden eller i underjorden anklaga dig och mycket mindre fördöma dig. Tvivla då inte på den allsmäktiges kärlek. Du skulle inte kunna förlåta din nästa, om han hade brutit mot dig lika mycket, som du har brutit mot Gud. Men du får inte mäta Guds sätt med ditt mått; hans tankar och vägar är så mycket högre än dina, som himmelen är högre än jorden.
"Men, säger du, det skulle vara ett stort underverk, om Herren kunde förlåta mig." Ja, det har du alldeles rätt i; det skulle vara det allra största av underverk, och därför är just han passande till att utföra det, ty han gör stora och outrannsakliga ting, som vi inte kunnat vänta oss.