Translate

lördag 30 november 2013

Ingen rättfärdig finns, inte en enda - C.H Spurgeon


"Men den som inte håller sig till gärningar, utan tror på honom som gör den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet." (Rom 4:5)

Du skall i sådant fall gå förlorad, lika säkert som att du lever nu. Ni rättfärdiga människor, vilkas rättfärdighet består av endast era egna gärningar, ni är antingen bedragare eller bedragna, ty skriften kan inte ljuga, och den säger klart och tydligt: "Ingen rättfärdig finns, inte en enda." I varje fall har jag inte något evangelium att förkunna för de egenrättfärdiga; nej, inte ett enda ord. Jesus Kristus har inte kommit för att kalla rättfärdiga och jag skall inte göra, vad han inte gjorde. Om jag kallade er som sådana, skulle ni inte komma. Därför vill jag inte kalla er under detta namn. Nej, jag bjuder er hellre att se på denna rättfärdighet till dess ni inser, vilken förvillelse den är. Den är dubbelt så skör som en spindelväv. Ha därför inget mer att göra med den! Fly bort ifrån den!
O, mina vänner, de enda människor som behöver rättfärdiggörelse, är de som i sig själva inte har någon rättfärdighet. De behöver att något görs för dem, som ställer dem rättfärdiga inför Guds domstol. Ni kan vara förvissade om att Herren gör endast , vad som är nödvändigt. En oändlig vishet företar sig aldrig något som är onödigt. Jesus åtar sig inget som är överflödigt. Att göra den rättfärdig som redan är rättfärdig, är inte något verk för Gud - det vore ett åtagande passande för en dåre; men att göra den rättfärdig som är orättfärdig, detta är ett verk av den oändliga kärleken och barmhärtigheten.
Att rättfärdiggöra den ogudaktige - det är ett underverk värdigt en Gud. Om det någonstans i världen fanns en läkare, som hade upptäckt ett säkert och verksamt läkemedel, till vilka skulle väl denne läkare sändas? Till dem som vore fullkomligt friska? Jag tror inte det. Om han skickades till ett distrikt där det inte fanns några sjuka, skulle han känna att han inte var på sin rätta plats; det fanns ingenting för honom att göra där. "Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka."

Frälsningsnåden
Är det inte lika klart och tydligt, att nådens och återlösningens dyrbara läkemedel är endast för de till själen sjuka? De kan inte vara för de friska, ty dessa skulle ju inte ha någon nytta av dem. Men om du dyre vän, känner dig sjuk till själen, då har denne läkare kommit till världen för dig. Om du känner dig alltigenom tillintetgjord till följd av din synd, då är du just den person, som frälsningsnåden syftar till.
Jag säger dig, att kärlekens Herre hade till ögonmärke att rättfärdiggöra just sådana som du, då han gjorde frälsningsplanen. Om vi antog, att en person med ett ädelmodigt sinnelag hade beslutat att efterskänka alla de skulder som andra var skyldiga honom, så är det klart att detta endast kunde tillämpas på dem, som verkligen stod i skuld till honom. Den ene är skyldig honom tusen pund, den andre femtio. Båda behöver endast få reversen överkorsad, och skuldförbindelsen skulle vara utplånad.
Men den ädelmodigaste människa kan inte efterskänka skulder åt dem, som inte är skyldig henne något. Det är bortom allmaktens makt att förlåta dem, som inte har någon synd. Nåden måste vara för den skyldige och förlåtelsen för den som har syndat. Det vore orimligt att tala om förlåtelse för den, som inte behövde förlåtas, att tala om nåd för den som aldrig har begått någon överträdelse.
Du tänker måhända, att du måste gå förlorad därför att du är en syndare. Men detta är just skälet, till varför du kan bli frälst. Då du erkänner dig vara en syndare, vill jag uppmuntra dig till att tro, att nåden är beredd just för sådana som dig. Det är i sanning en levande verklighet, att Jesus uppsöker och frälser de förtappade. Han har gått i döden och bringat verklig försoning för verkliga syndare. Jag känner mig överlycklig, då jag träffar människor som inte leker med orden eller kallar sig själva för "eländiga syndare" såsom blott ett tomt talesätt.
Jag skulle gärna vilja tala hela natten med sådana, som känner sig vara syndare. Nådens härbärge stänger aldrig sina dörrar för sådana, varken på söndagar eller på vardagar. Vår Herre Jesus har inte dött för inbillade synder, utan hans hjärteblod har utgjutits för att tvätta bort de mörka purpurfläckar, som ingenting annat kan utplåna. Den som känner sig vara en riktigt svart syndare, han är just den sorts människa, som Jesus Kristus har kommit för att göra vit.

fredag 29 november 2013

Jesus har kommit för att frälsa syndare - C.H Spurgeon

 "Men den som inte håller sig till gärningar, utan tror på honom som gör den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet." (Rom 4:5)

Gud har uppfunnit vägar och medel för att göra det möjligt för den ogudaktiga människan att stå rättfärdig inför honom; han har uppfört ett system, genom vilket han med fullkomlig rättvisa kan behandla den skyldige, som om han under hela sitt liv inte hade begått några överträdelser. Ja, han kan handla med honom, som om han vore helt och hållet fri från synd. Han gör den ogudaktige rättfärdig. Jesus Kristus har kommit i världen för att frälsa syndare.
Detta är mycket förundransvärt - och allra mest förundransvärt för den, som har kommit i åtnjutande av vad detta innebär. Jag vet, att det för mig än intill denna dag är det största under jag någonsin hört talas om, att Gud kunnat göra mig rättfärdig. Jag känner mig, skild från hans allsmäktiga kärlek, som endast en samling av ovärdighet, en massa av fördärv, en hop av synder. Men jag vet likväl med full visshet, att jag är rättfärdiggjord genom tron på Jesus Kristus, och att Gud handlar med mig, som om jag varit fullkomligt rättfärdig, att jag är antagen som en Guds arvinge och Kristi medarvinge, fastän jag efter naturen har min plats bland de störste av syndare.
Jag, som är alltigenom ovärdig behandlas av Gud, som om jag vore värdig. Och jag är älskad med lika mycket kärlek, som om jag alltid hade varit gudaktig, fastän jag förr varit ogudaktig. Vem kan väl annat än förundra sig över sådant? Tacksamheten för en sådan outsäglig nåd klär sig i förundrans dräkt.
Nåväl, käre läsare, med anledning av detta förundransvärda förhållande vill jag göra dig uppmärksam på, hur väl detta evangelium passar för dig och för mig. Om Gud gör den ogudaktige rättfärdig, då käre vän, kan han också göra dig rättfärdig. Är inte du, just en sådan ogudaktig person? Om du ännu i denna stund är oomvänd, så är denna benämning en mycket passande beskrivning på dig. Du har levt utan Gud i världen, du har saknat all gudsfruktan; och med ett ord: du har varit och är ogudaktig.
Måhända har du inte ens besökt någon gudstjänst på söndagarna; du har föraktat Guds dag, Guds hus och Guds ord - detta bevisar att du varit ogudaktig. Ja, måhända har du än värre, till och med försökt tvivla på Guds tillvaro och gått ända dithän, att du berömt dig av att göra det. Du har levt på denna sköna jord, som är fylld av otaliga bevis på Guds närvaro, men hela tiden slutit ögonen för dessa tydliga prov på hans makt och gudom. Du har levt som om det inte funnits någon Gud - ja, du skulle i sanning varit riktigt belåten, om du kunnat med bestämd säkerhet övertyga dig själv, att det inte fanns någon Gud alls.

Verkligt ogudaktig
Du har måhända levt på detta sätt en följd av år, så att du nu är mycket väl befäst på dina otrosvägar. Och likväl är inte Gud med på någon av dem. Om du vore märkt med ordet ogudaktig, skulle detta vara en lika träffande beskrivning på dig, som om havet vore märkt med orden: "salt vatten." Men möjligtvis är du en person av ett annat slag: du har regelbundet iakttagit alla de yttre formerna av religionen, men utan att ditt hjärta tagit någon del av den. Och då har du i alla fall varit verkligt ogudaktig.
Fastän du haft gemenskap med Guds folk, har du aldrig haft någon gemenskap med Gud själv och fastän du stämt in med din röst i kören, har du inte prisat Herren i ditt hjärta. Du har levt utan kärlek till Gud i ditt hjärta och utan lydnad för hans bud i ditt liv. Du är då just en sådan slags människa, till vilken detta evangelium är utsänt - detta evangelium som talar om att Gud gör den ogudaktige rättfärdig. Det är mycket underbart och lyckligt nog, mycket lämpligt för dig. Det passar just för dig - eller hur?
O, hur gärna jag önskar, att du ville ta emot det! Om du är en tänkande människa, måste du inse, att det är en underbar nåd av Gud att ge en sådan möjlighet för sådana som dig; och du skall säga till dig själv: "Gör den ogudaktige rättfärdig! Varför skulle han då inte också göra mig rättfärdig och göra det nu genast?" Lägg nu märke till att det måste vara så, att frälsningen av Gud är för sådana som inte förtjänar den och som inte har något gott i sig själva. Det lämpar sig väl, att denna framställning finns i bibeln; ty kära vänner, inga andra behöver rättfärdiggörelse än de som inte har någon egen rättfärdighet.
Om någon av mina läsare skulle vara fullkomligt rättfärdig, så behöver han ju inte rättfärdiggöras. Du tycker att du väl uppfyller dina plikter och anser, att du därigenom nästan sätter himmelen i tacksamhetsförbindelse till dig. Vad gör du då med en Frälsare och till vad, behöver du då nåd eller rättfärdiggörelse? Du måste redan vara trött på min bok, ty den kan inte vara till något intresse för dig. Om någon av er skulle ta en så högmodig min på sig, så lyssna dock ännu en liten stund på mig.

torsdag 28 november 2013

Guds verk genom den oändliga kärleken och nåden - C.H Spurgeon

Lyssna nu till en liten predikan. Texten till den återfinns i Rom 4: 5  "Men den som inte håller sig till gärningar, utan tror på honom som gör den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet." Jag påkallar särskilt din uppmärksamhet för dessa ord: "Den som gör den ogudaktige rättfärdig." De är mig mycket underbara ord. Känner du dig inte förundrad över, att det finns ett uttryck som detta i bibeln: "Gör den ogudaktige rättfärdig?"

Jag har hört personer som hatar läran om korset och framställer som en anklagelse mot Gud, att han frälser ogudaktiga människor och tar emot de eländigaste av de eländiga. Se här, hur den heliga skrift klart och tydligt bekräftar denna anklagelse. Genom sin tjänare Paulus mun och genom den Helige Andes ingivelse antar Gud här själv titeln: "Den som gör den ogudaktige rättfärdig."
Han gör dem rättfärdiga som är orättfärdiga, förlåter dem som förtjänar att straffas och ger nåd åt dem som ingen nåd förtjänar. Du tror måhända, att frälsningen är till endast för den gudfruktige, att Guds nåd är till blott för den rena och helige, som är fri från synden? Det har måhända fallit dig i sinnet, att om du vore en så förträfflig människa, skulle Gud belöna dig med sin nåd. Och du har tänkt att då du inte är värdig till detta, finns det inte någon utväg för dig att komma i åtnjutande av hans nåd.
Du bör då bli något överraskad av att få läsa ord som dessa: "Den som gör den ogudaktige rättfärdig." Och jag blir inte överraskad om du blir förvånad, ty med all min förtroliga kännedom om Guds nåd, upphör jag aldrig att förundra mig över detta. Det låter besynnerligt - eller hur? - att det skulle vara möjligt för en helig Gud att rättfärdiggöra en ohelig människa? Vi talar alltid enligt våra hjärtans naturliga böjelse om vår egen godhet och vår egen värdighet och vi håller envist fast vid, att det måste finnas något hos oss som gör oss värda, att Gud bryr sig om oss.

Ett fläckat kläde
Men Gud, som genomskådar allt vårt självbedrägeri vet, att det inte finns något gott alls, i oss. Han säger, att "Ingen finns som gör det goda, inte en enda". Han vet, att all vår rättfärdighet är som "ett fläckat kläde". Därför har Herren Jesus kommit i världen, inte för att söka efter godhet och rättfärdighet hos människorna utan för att föra godhet och rättfärdighet till dem och för att skänka dessa gåvor åt människor, som själva inte äger dem.
Han har kommit, inte för att vi är rättfärdiga, utan för att göra oss rättfärdiga. Han gör den ogudaktige rättfärdig. Då en advokat framträder vid en domstol, försöker han såtillvida han är en hederlig man, att föra en oskyldigt anklagad människas talan och att rättfärdiga henne inför domstolen från det som man med orätt, lagt henne till last. Advokatens uppdrag skulle vara att rentvå den oskyldige och han borde aldrig åta sig den skyldiga parten.
Det står inte i någon människas makt och är inte heller hennes rättighet, att verkligt rättfärdiggöra den skyldige. Detta är ett under, förbehållet åt Herren allena. Gud, den oändligt rättfärdige Konungen vet, att det inte finns en enda rättfärdig människa på jorden, som gör det goda och som inte syndar. Och därför åtar han sig, i den oändliga överhögheten av sin gudomliga natur och i härligheten av sin outsägliga kärlek, inte att rättfärdiggöra den rättfärdige, utan att rättfärdiggöra den ogudaktige.

onsdag 27 november 2013

Kostnaden att vara en kristen - J.C Ryle

 Detta är taget i från J.C Ryles bok Holiness. Kapitel 5 som heter "The Cost"

1. Sann kristendom kostar dig din självrättfärdighet.  Han måste kasta bort all stolthet och höga tankar och högfärd om sin egen godhet. Han måste vara nöjd med att komma till himlen som en fattig syndare enbart av fri nåd, ägandes av all rättfärdighet och meriter av en annan. Han måste verkligen känna att han felat och gått vilse som ett förlorat får. Att han inte har gjort saker som han borde ha gjort, och att det finns ingen egen styrka i honom. Han måste vilja ge upp all förtröstan på sin egna moral, värdighet, bön, bibelläsning, kyrkobesök och mottagande av sakrament --och förtrösta på inget annat än Jesus Kristus.

2. Sann kristendom kostar dig dina synder. Han måste vara villig att ge upp varje vana och utövande som är fel i Guds ögon. Han måste vända sitt ansikte mot det och bråka med det, bryta upp med det, bekämpa det, korsfästa det och arbeta för att hålla det under kontroll, oavsett vad världen runtomkring honom tycker och tänker. Han behöver göra detta ärligt och hederligt. Det får inte finnas något hemligt stillestånd som han älskar utan han måste se alla sina synder som sin värsta fiende och hata ondskans väg. Oavsett liten eller stor, öppen eller hemlig så behöver han ta avstånd från alla sina synder. De kanske kämpar hårt mot honom varje dag, och ibland nästan griper taget om honom. Men han skall inte ge efter för dem. Han behöver fortsätta kriget mot sina synder. Det står skrivet " Kasta bort ifrån er alla de överträdelser" .. "Gör dig fri från dina synder", "Sluta att göra det som är ont. "  (Hes 18:31; Dan. 4:24; Jes 1:16).
 Det låter hårt. Jag håller med. Våra synder är ofta så kära för oss precis som våra egna barn! Vi älskar dem, kramar om dem, håller fast vid dem och glädjer oss i dem! Att skiljas från dem är lika svårt som att hugga av sin högra hand eller att plocka ut höger öga! Men det måste göras. Detta avsked måste ske
" Om än ondskan är söt i hans mun och han gömmer den under sin tunga,  om han än är rädd om den och ej vill förlora den utan förvarar den i sin mun, " (Job 20:12-13). Han måste bråka med synden, om han vill vara Guds vän. Kristus tar emot vilken syndare som helst. Men han tar inte emot dem som håller fast vid sina synder.

4. Slutligen sann kristendom kostar en man favör i världen. Han måste vara nöjd att folk tänker lågt om honom -- om han behagar Gud. Han måste inte se det som konstigt att folk hånar honom, gör narr av honom, förtalar, förföljer och även hatar honom. Han skall inte bli förvånad om han finner att hans åsikter och vanor är föraktade. Han måste vara beredd på att bli sedd som en idiot, entusiast och fanatiker -- och att hans ord tvistas och handlingar förvrängda. Han skall inte förvånas om folk kallas honom tokig. Mästaren säger : "Kom ihåg vad jag har sagt: tjänaren är inte förmer än sin herre. Har de förföljt mig, skall de också förfölja er." - (Joh 15:20)

tisdag 26 november 2013

Guds outgrundliga vägar

 Men när de kom till Nakons tröskplats, räckte Ussa ut handen mot Guds ark och grep tag i den, ty oxarna snavade. 7 Då upptändes HERRENS vrede mot Ussa, och Gud slog honom där för hans försyndelse. Och han dog där vid Guds ark. - 2 Sam 6:6-7
Vi har en berättelse här om en man som brinner av en iver för god och helig överlåtelse. Han försöker att ära Gud men straffas som en brottsling. Detta slår absolut mot våra känslor eftersom vi vet att huvudorsaken till att såra Gud är våra onda viljor. Och andra sidan, när vår längtan är att behaga honom och vi inte har någon illvilja inom oss, så borde ju inte Gud hålla det emot oss, speciellt när vi inte har viljan att gå fel eller gå utöver de regler han har gett oss.
Här är Ussa som går framför Herrens ark. Han ser att arken är i fara eftersom oxen snubblar och skakar till arken. Han sätter sin hand på arken för att rädda den. Men Gud dödar honom för att han rör vid arken. Var ivern över att skydda Guds ark från att dra skam över sig ett brott värt att straffas för? Om inte, varför straffades Ussa? Hur skall vi förstå Guds handlande här?
Låt oss bejaka oss själva lite närmare. Många människor som inte vågar öppet häda Gud klagar privat när Guds domar inte passar deras förståelser eller fantasier. Låt oss notera att skriften ofta varnar oss att Guds domar en djup avgrund. Detta borde få oss ytterst förvånade så att vi fruktar Herren och hans domar och finner gott i allt han gör, även när vi är förvirrade över det.
Låt oss ha en nykter attityd och vara totalt övertygade att inget kommer från Gud som inte är fullt rättvist och inte klandervärdigt. Om många av hans verk inte överensstämmer med våran aptit eller förstånd, låt oss förbli fängslade av honom, och veta att det är nödvändigt att Gud och hans vägar övergår vårt förstånd.

- John Calvin 

måndag 25 november 2013

Folk med ömma och krossade hjärtan - J.R Miller, 1890

"Nu fanns i staden en kvinna som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i fariséns hus, kom hon dit med en alabasterflaska med olja" - Luk 7:37
Det är underbart hur geniun godhet drar sig till...
den olycklige,
den orolige,
den vänskapslöse,
den utstötte,
den fallne.
Varhelst Jesus gick så fann dessa klasser honom och omringade honom. Det var för att han var sann, osjälvisk vän till alla människor. De fanns sympati i honom, Han lyssnade till deras historia. Han var lika vänlig mot den utstötte syndaren som mot Nikodemus. Det spelade ingen roll vem som sträckte ut hand för hjälp, så var han redo att ta tag i den. En av de mest sanna saker någonsin sagts om Jesus, var det profetiska ordet "Ett brutet strå skall han inte krossa!" (Jes 42:3). Han handlade alltid milt mot ömma och krossade hjärtan!

De som vill vara brukbara i denna världen måste ha samma kvalité som Jesus. Det finns en falsk "helighet" som inte drar någon till sig utan snarare stöter bort. Genuin helighet, vinner en väg varsomhelst in i människans hjärta.
Hemligheten till det hela är att leva "Inte för att bli betjänad, utan för att tjäna" genom att betjäna de mest ovärdiga av Guds skapelser. Om vi lever i denna för att bli betjänande, så blir vi inte till användning för någon. Men om vi lever för att betjäna andra, längtandes efter att betjäna andra, då blir vårt liv av stort värde.
De hungriga i hjärtat och de själsbehövande kommer att dras till oss, och Guds kommer att älska att sätta arbete i våra händer. 
Vi behöver träna oss i överträffande mildhet när vi bemöter människor som lever i en andlig kris.
Många ärliga människor i sitt överskott på iver gör stor skada för de som verkligen vill ha hjälp.
Folk med ömma och krossade hjärtan,behöver ofta kärleksfull sympati och stark vänlig vänskap mer är en teologilektion

"Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor* så skall jag ge er vila." Matteus 11:28söndag 24 november 2013

Biblisk profetia och var tyfonen på Filippinerna profeterad i förväg?

Detta inlägg är dedikerat till dem som frågade mig om en video igår som de hade sett. Videon är följande

:
I nya testamentet existerar profetia på tre olika sätt :
Det första sättet finner vi i 1 Kor 14:3 "Men den som profeterar talar till människor och ger dem uppbyggelse, uppmuntran och tröst."
Vi finner alltså att profetia är predikan att uppbygga Herrens församling genom uppmuntran och tröst.

Det andra sättet finner vi i 1 Kor 14:24-25 "Men om alla profeterar och en som inte tror eller förstår kommer in, då blir han avslöjad av alla och dömd av alla. 25 Hans hjärtas hemligheter uppenbaras, och han faller ner på sitt ansikte och tillber Gud och ropar: "Gud är verkligen i er!"

Här är profetia att avslöja folks synder specifikt dolda synder som bara de och Gud känner till. När de sedan blir avslöjade faller de ned på knän och omvänder sig.

Slutligen "En av dem som hette Agabus trädde fram, och genom Anden förutsade han att en svår hungersnöd skulle komma över hela världen. - Den kom också under Claudius regering" - Apg 11:28

Profetia i nya testamentet är alltså inte helt samma som i GT. I GT profeterade man dom och förödelse men man profetera också om Kristus som skall komma och frälsa oss från hans vrede.Alltid i GT´s profetior nämns vilka synder man har begått och ofta var det förtryck mot de fattiga eller avgudadyrkan.

När jag först såg denna videon tänkte jag "Äntligen" Någon som är en sann profet.
Om man ser 100 profetior kan man ganska snabbt avskriva 99 av dem för de stämmer helt enkelt inte med bibeln utan hamnar under vad GT kallade för lycko-profeter som profeterade framgång och välgång.
Men här har vi något som eventuellt kan hamna inom ramen för vad Agabus sade.

Men när man försöker hitta orginalet till denna profetia så finne jag den inte och denna videon är uppladdad efter att tyfonen hände och tolken pratar inte alls Filippinska vad jag kan höra.
Därimot hittade jag hans profetia om Filippinerna när han var på Filippinerna och då hör man samma saker sägas om en Tyfon men då var det en helt annan stad som gällde. Han nämner min stad dör jag bor Tagum City istället för Tacloban City. Så om han nu har sagt det första känns det lite som att han säger olika städer varje gång för att få det uppfyllt. För att profetera om en jordbävning och en tyfon i ett land som han 20 av dem per år kan vilken meteorolog också göra. Här är hans profetia där han säger samma saker men med en annan plats.


Han säger här : "There will com a wind, a typhoon or hurricane or something, it will start there and go to COMPOSTELLA VALLEY and it will destroy TAGUM CITY. the destruction will be so great that the whole world will talk about the destruction".
Så här säger han precis samma som i den andra videon fast en helt annan plats som inte alls ligger nära Tacloban.¨ Sedan går han vidare och säger : "Mindoro, Palawan all will face great destruction"
Han går vidare och tala om en fruktansvärd sjukdom som kommer att komma...

Det finns två bibelord att använda nu : 
"Om en profet varit bland er vet ni först när det han säger går i fullbordan"

Det andra är : "Om en profet eller en som har drömsyner träder fram hos dig och han ger dig något tecken eller under, 2 och sedan detta tecken eller under som han talat med dig om inträffar och han då säger: "Låt oss följa andra gudar, gudar som du inte känner, och låt oss tjäna dem", 3 då skall du inte lyssna på den profetens ord eller på den som har drömsyner, ty HERREN, er Gud, prövar er för att finna om ni älskar HERREN, er Gud, av hela ert hjärta och hela er själ.".

lördag 23 november 2013

Att frukta Guds vrede och kasta sig på nåden - Martin Luther

"Gå ut på vägar och stigar och uppmana enträget människor att komma in, så att mitt hus blir fullt." Luk 14:23

"Härmed åsyftas vi hedningar som inte bodde i någon stad, dvs inte hade någon ordentlig gudstjänst såsom judarna utan tillbad avgudar, så att vi inte förstod sanningen vare sig om Gud eller om oss själva. Därför liknas hedningarnas länder vid en fri och öppen plats på landsvägen eller fältet där djävulen går fram och har fritt spelrum, så att han där kan göra vad han vill. Gå dit bort, säger husbonden, och uppmana dem enträget att komma in.

Världen har den onda arten att hon överallt avspärrar sig mot evangelium och inte kan tåla den läran. Husbonden däremot vill ha sitt hus fullt av gäster. Ty han har tillrett måltiden så att han måste ha människor som äter, dricker och är glada, skulle han ock vara tvungen att uppväcka dem av stenar. Detta är också anledningen till att Gud låter världen äga bestånd så länge, fast han kunde ha anledning nog i vart ögonblick att för våra synders skull kasta den i fördärvet. Men han gör inte det, ty han behöver ännu fler gäster att delta i sin måltid.

Att hans tjänare nu förkunnar det heliga evanglium för oss, det är ett bevis på att vi som är döpta och tror också är bjudna till denna måltid. Men på vad sätt uppmanar han oss enträget? Vår Herre Gud vill ju inte ha någon nödtvungen tjänst. Han uppmanar oss enträget på det sättet att han låter predika för oss att "den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd." Här visar han oss båda delarna: helvete och himmel, död och liv, vrede och nåd. 

Ty först och främst uppenbaras för oss vår synd och vårt förtappade tillstånd, för att vi skall förskräckas för detta när vi får höra att vi, så snart vi blivit födda till världen, strax är i djävulens rike och under Guds vrede. Det är att bli uppmanad enträget, när man fruktar för Guds vrede och begär hjälp av honom.

När nu detta har skett genom predikan och våra hjärtan alltså är förkrossade och förskräckta, så predikas det vidare: Kära själ, du skall inte förtvivla för det att du är en syndare och har dragit över dig en så hemsk dom. Så här skall du göra: Gå åstad, du är ju döpt, och hör evangelium. Då får du veta att Jesus Kristus dött för dig och genom sin död på korset försonat din synd. Tror du detta, då kan du vara trygg för Guds vrede och den eviga döden samt får vara en gäst vid denna härliga måltid och får där äta och dricka så att du blir mätt. Detta är att uppmana enträget, att förskräcka med synden.

Evangelium uppenbarar, vilka som är de verkliga synderna och låter oss känna Guds vrede (Rom 1:18). Det lär oss nämligen att vi alla lever i synder och är att räkna bland de ogudaktiga. Detta befaller oss vår Herre Gud att förkunna genom sitt evangelium då han säger till apostlarna: "Gå och förkunna evangelium". 

Men man kan inte förkunna bot och omvändelse utan att säga att Gud är vred på alla människor därför att de är fulla av otro, gudsförakt och andra synder. Denna Guds vrede bör förskräcka dem och göra deras samveten bävande och ängsliga så att de uppmanar enträget sig själva och säger: "Ack, Herre Gud, vad skall jag ta mig till för att bli frälst ur detta elände?" Då skall man säga: "Sätt dig här och ät, ty här står många bord lediga och här är rikt förråd på mat. Du är döpt, tro därför på Jesus Kristus. Tro att han har ställt allt till rätta och försonat för dina synder. Det finns intet annat medel genom vilket du kan få hjälp, än detta att du tror och blir döpt. Då skall Guds vrede upphöra. Då skall istället idel nåd och barmhärtighet, syndernas förlåtelse och evigt liv skina över dig från himlen."

Att uppmana enträget, det betyder att predika omvändelse och syndernas förlåtelse och att förkunna Guds vrede över synderna och nåd över dem som tror. Så skall Guds vrede över syndaren och nödvändigheten av omvändelse tvinga därtill att man kommer och ropar om nåd. Detta är rätta vägen till denna måltid. 

På detta sätt blir av judar och hedningar en kristlig kyrka, och så kallas alla tillsammans för fattiga, eländiga, halta och krymplingar. Ty sedan de blivit på detta sätt förskräckta tar de emot evangelium och kryper till korset. Men de som inte vill göra detta, de må sedan vara hur kloka och visa som helst, så har de här sin dom, att de inte skall få smaka denna måltid, dvs att Guds vrede skall förbli kvar över dem och de blir fördömda för sin otros skull.

Men vi som vill komma, vi som har hjärtan som är förskräckta för våra synders skull och som därför inte försummar den Guds nåd som för Kristi skull förkunnas för oss och erbjuds åt oss i evangelium, vi får nåd i stället för vrede, evig rättfärdighet i stället för synd och evigt liv i stället för evig död ?"

- Martin Luther ,Huspostilla ,2 söndagen efter Trefaldighet

fredag 22 november 2013

Guds förunderliga vägar - John Calvin
När David då frågade HERREN, svarade han: "Du skall inte dra dit upp. Gå runt dem bakifrån och kom över dem från det håll där bakaträden står. - 2 Sam 5:23

torsdag 21 november 2013

Att leva i frihet och kärlek


Som kristna är vi fria från de cermoniella lagarna (mat och dryck lagar i gamla testamentet) och mat lagarna och allt annat som inte nämns i de tio Guds bud. Men en del är svaga i tron och äter bara grönsaker (vegetarianer) medans andra är starka i tron och äter kött och dricker vin. Men hur skall man då relatera till varandra? Vi skall inte döma varandra utan leva i kärlek Daniel Norén predikade i Söndags om detta ämne.  Mycket uppbygglig predikan  Vi behöver alla vishet i att veta vart vi skall lägga striden. Vi är fria och vi skall leva i kärlek till våra syskon i Herren. Så om någon är en kristen skall det inte råda strider om sekundära saker.
Men om det kommer in villoläror som är skadliga och inte bibliska då skall man tillrättavisa och då kommer man inte ifrån strider och att folk blir sura.
Låt oss inte gör folk sura i onödan över sekundära ting.

tisdag 19 november 2013

Vad innebär det att missbruka Herrens namn?

Du skall inte missbruka HERRENS, din Guds, namn, ty HERREN skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn.  - 2 mos 20:7
Det är lätt att läsa detta och bara hoppa vidare och tänka detta gäller inte mig.
Men vad betyder egentligen detta? Finner vi exempel i bibeln på folk som missbrukade Herrens namn?

Att missbruka Herrens namn innebär först och främst att dra vanära över Guds namn genom att använda det på ett felaktigt sätt (Jer 5:1-2). Det kan innebära att t.e.x. använda Herrens namn Gud, Jesus, Herre som en svordom. Vilket är kanske det vanligaste. Men det innebär så mycket mera. Det innebär även att säga saker om Gud som inte stämmer. Ge en fel karaktär av Gud eller att direkt i hans namn säga saker så som "Så säger Herren".

Under profeten Jeremias tid var detta jätte vanligt. Gång på gång trädde falska profeter fram och sade "Så säger Herren". De gick alla emot Jeremia som var den enda sanna profeten på den tiden.
"Jag är emot profeterna, säger HERREN, de som bär fram sin egen tungas ord och säger: "Så säger HERREN."" - Jer 23:31
De talade saker i Guds namn som var deras egna illusioner och inget Gud hade sagt. Gud var emot dem och dömde dem för deras synder.
På profeten Hesekiels tid var det precis likadant
Var det inte falska syner ni skådade och lögnaktiga spådomar ni uttalade när ni sade: "Så säger HERREN", fastän jag inte hade talat något sådant? Därför säger Herren, HERREN så: Eftersom ni talar falskhet och skådar lögn, är jag emot er, säger Herren, HERREN. - Hes 13:7-8
I dag ser vi detta fenomen igen. Folk säger "så säger Herren" fastän Herren inte alls har sagt det.
Jag har sett detta missbruk mycket nere på Filippinerna.
Där fanns en hel kyrka som var involverad i pyramid spel. Man sade "Så säger herren: De första en miljonen människor som investerar  kommer att bli miljonärer". En dag var pastor som höll på så spårlöst försvunnen efter att ha tjänat en del pengar.

En annan gång såg jag på en kristen tv kanal på Filippinerna hur en predikant missbrukade Guds namn för att få in pengar.
Han sade :  "Gud säger till mig att han skall välsigna dig om du skickar in pengar till vårat arbete, men det gäller bara om du skickar in inom 10 minuter". Efter att tio minuter hade gått fick han ett nytt ord "från Gud" som sade " Så säger Herren, jag ger er 7 minuter till att skicka in pengar och få del av välsignelsen".

Och igår hörde jag liknande grejer där en predikant har sagt följande "Jag ser dig, som sitter med en massa räkningar framför dig. Du vet inte hur du klara av att betala dem. Jag har ett ord från Gud till dig. Sänd in en gåva till Kanal 10” 

I hela GT klagar Gud över att man förtrycker fattiga. I det senare fallet är det verkligen att ta från de fattiga och lura dem in i att Gud har sagt något han inte har sagt.
Hur kan jag säga att Gud inte har sagt det?
"Om någon har denna världens tillgångar och ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom?" - 1 Joh 3:17

Så vad bibeln säger är att om man ser någon lida nöd och kan hjälpa dem men inte gör det då saknar man kärlek och Gud är inte i dem.
Så om man skulle ha fått ett ord från Gud att någon inte har pengar till sina räkningar. Då borde man ju i såfall hjälpa till genom en insamling eller liknande som Paulus gjorde i 2 kor kapitel 8. Inte säga till dem att ge bort pengar man inte har.  Sådant är av ondo och sådant skall vi hålla oss borta från.

Sann andlighet är inte att ge pengar till kyrkan. Även om det i sig inte är fel. Men att ge till en fattig är lika mycket att ge till Gud som att ge till kyrkan.
Jesus rasade mot Farisérna eftersom man inte gjorde detta. :
" Han svarade dem: "Varför bryter ni mot Guds bud för era stadgars skull? 4 Gud har sagt: Hedra din far och din mor och: Den som förbannar sin far eller mor skall straffas med döden.* 5 Men ni påstår: Om någon säger till sin far eller mor: Vad du kunde ha fått av mig, det ger jag som offergåva,* 6 då skall han inte hedra sin far eller mor. Ni upphäver Guds ord för era stadgars skull. 7 Ni hycklare, rätt profeterade Jesaja om er: 8 Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig". - Matt 15:3-8
 Så de ansåg det viktigare att ge till templet d.v.s. till kyrkan än att hjälpa sina fattiga anhöriga i nöd.
Jesus var inte nådiga i sin kritik mot dem utan kallade dem för Hycklare! Som förgäves dyrkar Gud.
"Gå och lär er vad detta ord betyder: Jag vill se barmhärtighet, inte offer" - Matt 19:13.
Gud vill se barmhärtighet inte missbruk av hans namn eller pengar som går till fel saker.
Mängder av predikanter missbrukar Guds namn för att samla in pengar. Vi skall avslöja dem och kalla dem till omvändelse. Samtidigt som vi själva måste hålla oss borta från allt sådant ont.


måndag 18 november 2013

Gud gör inga misstag i sitt handlande - J.R Miller


och i dem låg många sjuka, blinda, halta och lama.* 5 Där fanns en man som hade varit sjuk i trettioåtta år. - Joh 5:3-5

söndag 17 november 2013

Pingstdagen och andeuppfyllelsen

 När pingstdagen* hade kommit var de alla samlade. 2 Då kom plötsligt från himlen ett dån, som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. 3 Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. 4 Och de uppfylldes alla av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala.
5 Nu bodde i Jerusalem fromma judiska män från alla folk under himlen. 6 Och när dånet hördes samlades folkskaran, och alla blev mycket uppskakade, eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. 7 Häpna och förundrade sade de: "Är de inte galileer, alla dessa som talar? 8 Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? 9 Vi som är parter, meder eller elamiter, vi som bor i Mesopotamien, Judeen eller Kappadocien, i Pontus eller Asien,* 10 i Frygien eller Pamfylien, i Egypten eller Libyen åt Cyrene till eller är inflyttade främlingar från Rom, 11 vi som är judar eller proselyter, kretenser eller araber - vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar." 12 De var alla mycket häpna och förvirrade och frågade varandra: "Vad kan detta betyda?" 13 Men andra sade hånfullt:"De har druckit sig fulla av sött vin." - Apg 2:1-13
Vad vi ser i denna text är det vi kallar för pingstdagen. Det var dagen då lärjungarna fick den helige anden utgjuten över sig vilket senare resulterade i att 3000 kom till tro på en enda dag. Lärjungarna sitter i ett hus och ber när plötsligt anden faller. När anden föll skedde flera grejer.
Det första som skedde var att en våldsam storm drog fram. Det andra var att tungor som av eld fördelade sig över dem. Och det tredje var att man började tala främmande språk.
Vi kan observera i vers 6 att det var dånet som fick folk att samlas. Gud skickade alltså ett starkt dån från himlen och en storm för att samla folket runt huset så att de skulle kunna predika för dem.
Vi kan även observera att de som var på plats förstod tungotalet.

"Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? 9 Vi som är parter, meder eller elamiter, vi som bor i Mesopotamien, Judeen eller Kappadocien, i Pontus eller Asien,* 10 i Frygien eller Pamfylien, i Egypten eller Libyen åt Cyrene till eller är inflyttade främlingar från Rom, 11 vi som är judar eller proselyter, kretenser eller araber - vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar."

Tungotalet på pingstdagen var alltså riktiga språk som folket som var på plats förstod. Eftersom lärjungarna inte kunde deras språk gav Gud dem tungotalet för att kunna vittna om Guds väldiga gärningar för andra folkslag. Tungotalet var alltså inget shababbababababa.

Vi kan även notera att en del hånade dem och kallade dem för "berusade" (vers 13). Vilket Petrus säger i vers 15 inte stämmer. Så de förstod vad de sade och började håna dem med att kalla dem för berusade.
Självklart var de inte berusade eller uppträdde som sådana utan det var de som hånade dem som sade det.
Jag har varit med om detta när jag har varit ute på gatan. En broder stod och predikade öppet på gatan och en man gick förbi och skrattade och sade "Är du full eller?". Självklart var predikanten inte full utan det var hån mot honom och mot vad han gjorde. Men de andra sakerna har jag aldrig upplevt att ett stort dån kommer från himlen och tungor av eld och folk som inte kan persiska predikar på persiska vilket samlar mängder av folk där senare 3000 omvänder sig.

Vi kan även observera i vers 11 att det vittnade om Guds väldiga gärningar. Att vittna om Guds väldiga gärningar var hela syftet med att anden föll. Vi ser detta i Apg 1:8 : "Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.".

Lägg märke till att profetian sade att de skulle få kraft att bli Guds vittnen. Det är precis det som var syftet med att anden föll. Att ge dem kraft att bli vittnen i hela världen. Vilket var precis det som skedde och eftersom de inte kunde alla världens språk fick de gåvan att tala i tungor på de språken de behövde vid det specifika tillfället.

Vi kan också lägga märke till att man aldrig vid detta tillfälle när anden föll bad för sjuka. Efter predikan så blev 3000 frälsta utan att man hade bett för en enda sjuk. De blev alla frälsta genom ordets förkunnelse och genom att ha hört sina egna språk av ett gäng olärda män.


lördag 16 november 2013

Att hjälpa de i nöd

 Därför, allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem. Detta är lagen och profeterna. - Matt 7:12
I dag fick jag höra en respons på ett tidigare inlägg här om dagen. Personen i fråga hade missuppfattat vad jag menade så jag tänkte ägna dagens blogg åt att skriva lite tydligare.

Jag skrev följande "Hjälpen går helt och hållet till andra kristna och Pastorer. De åker till kyrkorna och dess medlemmar och distribuerar till dem.". 
Jag menar alltså inte alls att man skall gå runt och fråga folk "Är du en kristen?" Och om då de svarar ja så skall man ge dem mat men om de säger nej så skall man neka dem. 
Absolut inte utan jag skall förklara vad jag menar.

1. Det första vi ser i skriften är att vi skall göra för andra vad vi vill att de skall göra för oss. Vi skall alltså hjälpa folk i nöd. Det är bibliskt att hjälpa folk i nöd oavsett vilka de är. 
Bibeln lär även att vi skall göra gott mot våra fiender så det är inget konstigt med det.

2. Bibeln lär också att vi skall ta hand om våran familj "Men om någon inte tar hand om sina närmaste, särskilt då sin egen familj, så har han förnekat tron och är värre än den som inte tror." - 1 Tim 5:8.
Paulus säger att om man inte tar hand om sina egna familj och närmaste så har man förnekat tron.
Det var detta som fariseérna inte gjorde utan vi läser i Matt kapitel 15 hur de istället för att ta hand om sina närmaste som var i nöd så gav man pengarna till templet och menade sig ge till Gud. Jesus sade till dem att de bryter mot Guds bud som innebär att hedra sina föräldrar. 

3. Våran familj innefattar också våra syskon i Herren dvs de andra troende. När man hade insamlingar i bibeln så var det till andra kristna. 
" Vi vill tala om för er, bröder, vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. 2 Fastän de varit hårt prövade, har deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. 3 De har gett efter sin förmåga, ja, över sin förmåga och helt frivilligt, det kan jag intyga. 4 Mycket enträget bad de oss om nåden att få delta i hjälpen åt de heliga." - 2 Kor 8:1-4

Så när katastrofen hade varit i Makedonien så samlade Paulus in nödhjälp till de heliga (vers. 4). Han samlade alltså inte in till de icke kristna eller hela Makedonien utan  de kristna i området prioriterades.
Vi vet inget om hjälpen gick till andra också men prioriteten var hans egna. De han kände i området och de som var en del av den kristna kyrkan och den andliga familjen i området.

Likaså i Apg 6: 1-4 läser vi : "Vid den tiden då antalet lärjungar ökade, började de grekisktalande judarna klaga på de infödda judarna över att deras änkor blev förbisedda vid den dagliga utdelningen. 2 Då kallade de tolv till sig alla lärjungarna och sade: "Det är inte bra att vi försummar Guds ord för att göra tjänst vid borden. 3 Nej, bröder, utse bland er sju män som har gott anseende och är uppfyllda av Ande och vishet, så ger vi dem den uppgiften. 4 Själva skall vi ägna oss åt bönen och åt ordets tjänst."

Så vad vi ser här är vissa änkor blev förbi passerade vid den dagliga matutdelningen. Troligen var dessa änkorna bland dessa lärjungar som kommit till tro i vers 1. Men samtidigt kan det ha varit en allmän utdelning också ala frälsningsarmen.
Även om det inte framkommer tydligt i texten så verkade det om att fokus på utdelningen låg på de troende.
Då änkor på den tiden inte hade någon man som kunde försörja dem så försörjde församlingen änkorna genom dagliga matutdelningar. 

Det var därför jag skrev som jag gjorde. Det har inget att göra med att man inte skall ge till andra också. Själv gav vi också till röda korset som ger till alla. Men det handlar om prioriteringar.  Och som kristna skall vi först och främst prioritera våra bröder och systrar där nere om vi känner sådana.
Ingen människa i världen kan ta hand om alla utan man måste prioritera därför tycker jag det är bra i en sådan här situation att ge en del till röda korset eller dylikt som går ut allmänt. Ge en del som går till de troende och ge en del till vår egna familj. För vi har familj som är berörda och har förlorat sina hem.
Det fanns ju mängder av släktingar till folk i Tacloban som tog saken i egna händer och åkte in med mat till sina egna släktingar. Det förstår man fullständigt. Självklart kan de ju inte komma med mat till 220.000 pers utan de prioriterade sina egna släktingar. 

Så vad denna organisation jag nämnde i tidigare blogg här om dagen finns på Filippinerna redan och har kontakterna. De vet vad kyrkorna är och prioriterar att åka in till dem precis som Paulus gjorde i 2 Kor 8. Det är inget fel med det och det handlar inte om att gå runt att fråga folk om man tillhör en viss församling eller ej. Utan det handlar om att ge till dem som behöver som man redan har kontakten med.

Så vi skall ge till de behövande och hjälpa dem i nöd och inte neka dem något.

fredag 15 november 2013

Jesus var lagens uppfyllelse.

Matt 5: 17 Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. 

Jesus börjar nu tala om lagen och i de följande versarna som följer så förklarar han lagen och säger här i denna vers att han inte har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Han syftar på de moraliska lagarna och inte på andra lagar som bara var skuggbilder av honom.

Det första vi kan lära oss är att de moraliska lagarna gäller.
Guds lag var standarden för sann godhet. När Jesus säger att han inte kommer för att upphäva lagen så menar han ju att inte kommer för att upphäva godhet, för då hade han ju själv ha fått sluta existera. Lagen syftar på de moraliska lagarna som finns i tio Guds bud. Dessa lagar gäller och har aldrig upphört. Dessa lagar är även våra livsregler och standarder om vi bryter mot lagen så begår vi synd.

Det andra vi kan se är att profeternas ord inte heller är upphävda.
Profeterna i gamla testamentet profeterade om dom över synden, de kallade folk till omvändelse och de profeterade om en framtida frälsare som skulle frälsa folket från dess synder. Dessa profetior har aldrig upphört utan de har blivit fullbordade.

Det tredje vi kan se är att lagen och profetiorna blev uppfyllda i Kristus.
Lagens funktion var att visa människan att vi är syndiga och skyldiga brottslingar som förtjänar att dömas. Profeternas funktion var att visa på denna sanning samt tala om en frälsare. Jesus var den frälsaren som profeterna talade om och som lagen pekade på. Ingen kan bli frälst genom laggärningar eftersom alla har någon gång syndat och är dömd brottsling på grund av sina synder.

Profeterna profeterade om att det kommer en som skall frälsa oss i från synden och sona för våra brott. Jesus var uppfyllelsen. Han höll hela lagen och klarade av dess krav. Han levde syndfritt och försonades med alla som tror. Jesus upphävde aldrig lagen eller profeterna utan var dess uppfyllelse

torsdag 14 november 2013

När hans häst dog - J.R Miller

Då reste sig Job, rev sönder sin mantel, rakade sitt huvud och föll ner på marken och tillbad. 21 Han sade: "Naken kom jag ur min moders liv, och naken skall jag vända tillbaka dit. HERREN gav och HERREN tog. Lovat vare HERRENS namn!" 22 Vid allt detta syndade inte Job, han kom inte med någon anklagelse mot Gud.

onsdag 13 november 2013

Kan man ha fel syn på evangelium?

Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse. 9 Det vi redan har sagt säger jag nu än en gång: om någon predikar evangelium för er i strid med vad ni har tagit emot, så skall han vara under förbannelse. - Gal 1:8-9
 Texten framför oss är en otroligt viktig text. En text som vi bör låta sjunka djupt ner i våra hjärtan.
Jag fruktar att många tar alldeles för lätt på texten under namnet "ödmjukhet".
Paulus konstanterar att om någon kommer och predikar ett evangelium som är i strid med vad som har förkunnats genom honom så skall han vara under förbannelse. Ja, Paulus konstanterar att om någon förkunnar ett främmande evangelium som inte är i enlighet med vad Paulus har förkunnat då är han under en förbannelse. Det är stränga ord och det låter ju inte alls så ödmjukt i mångas öron. Men Paulus visste att satan kommer som en ljusets ängel och kanske har de rätta orden och ser bra ut till det yttre och är en mästare på att tala och citera bibeln men om det är ett annat evangelium spelar det ingen roll.
Paulus visste att människans natur är dragen åt det övernaturliga därför tillägger han "eller en ängel från himlen". Så även om det skulle vara en ängel som kommer och predikar ett annat evangelium  så är han under en förbannelse.
Vi kan alltså lära oss att det finns inget som helst utrymme att ha fel när det gäller evangelium. Varje kristen och troende måste förkunna evangelium korrekt annars är man under en förbannelse.
Det låter strängt men Paulus visste att "evangelium är Guds kraft till frälsning" (Rom 1:17-18). Det finns inget annat än evangelium som frälser och inget annat än evangelium i dess orignal version. Falska evangelier frälser inte en enda inte ens om det är en ängel från himlen som kommer med budskapet.
Därför måste vi se upp med förkunnare som inte förkunnar evangelium. Vi måste se upp för falska och förvanskade evangelier. I Galaternas fall var det gärningsläror som hade infiltrerat. Folk kom och lärde ut att man måste omskära sig för att bli frälst. I dag har vi mängder av falska evangelier i Sverige.
Det enklaste sättet att ta reda på någons syn på evangelium är att fråga personen. Hur hade du predikat för en icke kristen? Genom att fråga det kan du få ett hum om vad de ser som evangelium.
Ett annat sätt är att läsa bloggarna och följa deras budskap. Vad hjärtat är fullt av det talar munnen. Om en person inte talar eller förkunnar evangelium. Så kan man vara ganska säker på att hans hjärta inte är fullt av evangelium oavsett hur många bibelord han lyckas spotta ut sig.
Jag ser folk som är bibelmaskiner. De spottar ut sig mängder av bibelord men man ser de aldrig förkunna evangelium. Låt oss inte vara sådana!


måndag 11 november 2013

Jag var hungrig och du gav mig att äta, Jag var naken och du klädde mig

När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då skall han sätta sig på sin härlighets tron. 32 Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja dem från varandra, som en herde skiljer fåren från getterna. 33 Och fåren skall han ställa på sin högra sida och getterna på den vänstra. 34 Då skall konungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom, ni min Faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. 35 Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. 36 Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. 37 Då skall de rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka? 38 Och när såg vi dig vara främling och tog emot dig eller naken och klädde dig? 39 Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? 40 Då skall konungen svara dem: Amen säger jag er: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig.
41 Sedan skall han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. 42 Ty jag var hungrig och ni gav mig inte att äta. Jag var törstig och ni gav mig inte att dricka. 43 Jag var främling och ni tog inte emot mig, naken och ni klädde mig inte, sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. 44 Då skall de svara: Herre, när såg vi dig hungrig eller törstig eller som främling eller naken eller sjuk eller i fängelse och tjänade dig inte? 45 Då skall han svara dem: Amen säger jag er: Allt vad ni inte har gjort för en av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. 46 Och dessa skall gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv." - Matt 25:31-46

Det har ägt rum en stor tyfon på Filippinerna som är den störta och starkaste som någonsin dragit in över land. Den var så stark att den bildade egna tornados på vissa ställen som slet ned allt i  sin väg.

Frågan är inte om man skall hjälpa till utan frågan är hur mycket man skall hjälpa till.
Det vi gör för våra minsta bröder i Herren det har vi gjort för Jesus. Ger vi mat och kläder till andra troende i behov då har vi gjort det för Jesus själv.

Jag har bott på Filippinerna under ett flertal år och har kontakter där nere. Och jag skulle vilja rekommendera denna organisation : http://openeyesmission.org/.
De brukar åka till drabbade områden med mat och sådant. De håller till på Mindanao och drivs av en reformert Pastor. De planerar att åka in i de värst drabbade områderna och dela ut mat. Men de kan inte just nu eftersom att röda korsets egna hjälpsändningar blev rånade och de väntar på att det blir mera säkert att åka in med hjälpen. Hjälpen går helt och hållet till andra kristna och Pastorer. De åker till kyrkorna och dess medlemmar och distribuerar till dem.söndag 10 november 2013

När girigheten regerar

I dagarna har det varit en naturkatastrof på Filippinerna som har orsakat tusentals människor liv.
Själv följer jag intensivt nyheterna just nu eftersom jag är gift med en filippinska och hon har släktingar precis söder och Leyte den ön som har drabbats hårdast av katastrofen.

Jag bodde på Filippinerna när det var en tyfon på Luzon som skapade kraftiga översvämningar i Manilla och det skapade världsnyheter. Vad jag på plats lade märkte till var den girighet som rådde i landet och den syndiga natur som vi människor dras med.
EU skickade mycket pengar för att hjälpa de drabbade i Manilla läste jag på internationella nyheterna men på Filippinerna hörde man inte ett ord om dessa hjälpsändningar.
Vart tog hjälpen vägen?
svd idag skrivs det om den värsta korruptionen som förekommer i landet är just vid hjälpsändningarna.¨
Vilket var just den bilden jag fick av landet också.
Lokala statstjänstemän tar själv hjälpsändningarna och stoppar dem i egen ficka.
Han ger dem alltså inte till de fattiga i behov utan säljer det till de mest fattiga i störst behov.
Därför skall man inte sända pengar till Filippinska myndigheter.

Jag är övertygad att om Jesus hade levt i dag hade han gått rasande mot dessa högt uppsatta korrupta ledarna som i Guds namn (de är katoliker) lägger pengarna i egen ficka och sedan ha mage att be sina böner till Gud!.

Det är just de rika som skall klaga och gråta mest det är de som Guds vrede kommer att drabba hårdast på domens dag. Det är de rika som behandlar fattig illa kommer att önska att de aldrig var födda.

I Jakobsbrevet kapitel 5 läser vi "Lyssna, ni som är rika, gråt och klaga över de olyckor som skall komma över er. 2 Er rikedom skall förmultna och era kläder förtäras av mal. 3 Ert guld och silver skall ärga, och ärgen skall vittna mot er och förtära ert kött som eld. Ni har samlat skatter i de sista dagarna. 4 Se, den lön ni undanhållit arbetarna som skördade era åkrar, den ropar, och skördearbetarnas rop har nått Herren Sebaots öron. 5 Ni har levt i lyx och överflöd på jorden. Ni har gött er på slaktdagen".

Gud är en rättvis domare kommer garanterat att döma var och en rättvist på domens dag efter att vi dör.
Inte bara de giriga skall drabbas av vrede utan även varje syndare, alla lögnare, förtalare, alla som hädar Gud jag alla som har syndat vilket är var och en av oss.

Hur skall man då kunna undfly Guds vrede?
Jesus Kristus som kom till som en människa och utstod samma frestelser som oss. Han syndade dock aldrig någonsin eftersom han var Gud själv och Gud inte kan synda.
Han dog i syndares ställe och på domens dag kommer han att ta din plats som tror.
Hans rättfärdighet kommer att bli din och är redan idag din om du tror på hans verk på korset och omvänder dig i från din synder. Det finns hopp även för den mest giriga att bli fri i från synden genom att sätta sin tro på Kristi verk på korset.

fredag 8 november 2013

Hur man får folk att "Falla i anden"

                     I denna film samt många andra lär hypnotisörer ut hur man får folk att trilla baklänges.
                    Detta är någon välkänd hypnotisör som håller ett seminarium i ämnet.Kolla även denna video där det görs ännu tydligare av trollkarlen Derren Brown. I videon får han en hel grupp med människor att falla ned på golvet.: http://www.youtube.com/watch?v=K99Sc29lhUY 

Här har vi vad bibeln säger och hur man verkligen reagerade när Gud kom nära :Ser ni skillnaden på det icke bibliska falska och det bibliska sanna?

Jag har tidigare skrivit en längre artikel i ämnet : http://bergsjobloggen.blogspot.se/2012/07/falla-i-anden-bibliskt.html


onsdag 6 november 2013

Att predika som Apostlarna.

Har du undrat vad Apostlarna predikade?
Kolla i Kol 1:21-24 :

 Också ni som en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och genom era onda gärningar hans fiender, 22 också er har han nu försonat med sig, när han i sin jordiska kropp led döden. Han vill låta er träda fram inför sig heliga, fläckfria och oförvitliga, 23 om ni verkligen står fasta och väl grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himlen och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna.

1. The dåliga nyheterna : "och genom era onda gärningar hans fiender". Människan innan de är Guds fiender genom sina onda gärningar.

2. Lagen : "era onda gärningar". De blygdes inte om att prata om deras onda gärningar dvs synden.
Skvaller, förtal, förakt, högmod, lustar, själviskhet, stöld, lögn osv.

3. Korset : " också er har han nu försonat med sig, när han i sin jordiska kropp led döden." Han talade om Jesu död på korset.

4. Evigheten och de goda nyheterna : "Han vill låta er träda fram inför sig heliga, fläckfria och oförvitliga," Här talar Paulus om Kristi domstol och frukten av att vara rättfärdigförklarad och helgad.

5. De troendes uthållighet i tron : " om ni verkligen står fasta och väl grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himlen och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna.". 

Det var denna predikan som vände upp och ner på städerna och som vi skall förkunna även i dag.

Orginalartikel:
http://www.threethingsmatter.com/preaching-like-the-apostles/

måndag 4 november 2013

När skrevs uppenbarelseboken?

Enligt traditionen och bibelkommentarer så skrev uppenbarelseboken år 96. Men det förkommer väldigt lite debatter om detta. Frågan i sig är inte viktig men den är viktig för att kunna förstå vad uppenbarelseboken handlar om. De argument som tas upp för att stödja att den skrev år 96 är ett enda uttalande av Iraneus som säger följande : 
 "We will not, however, incur the risk of pronouncing positively as to the name of Antichrist; for if it were necessary that his name should be distinctly revealed in this present time, it would have been announced by him who beheld the apocalyptic vision. For that was seen no very long time since, but almost in our day, towards the end of Domitian's reign." [1]

Iraneus var en av få kyrkofäder som trodde att Daneilsboken hade en framtida fullbordan. De flesta trodde den var uppfylld. Så kyrkofäderna själva var inte överens här. Men om vi läser vad han säger så kan hans uttalande tolkas hur som helst. Vad var det som sågs i slutet av Domitians år? Var det synen som skrevs ned i uppenbarelseboken? Var det Johannes själv, eller var det rullarna som det hade skrivits på.
Uttalandet isig verkar vara det enda man baserar dateringen på.

Men om vi går in i boken själv så finns det många saker som tyder på att den inte alls skrev år 96 utan snarare för år 70 och templets fall.
Varför är frågan viktig egentligen? Jo för att om den skrev innan år 70 så kan mycket väl kapitel 1-19 vara händelser som alla skedde innan år 70 och vi skulle i såfall nu befinna oss i kapitel 20 och vers 4 där satan är bunden i "1000" år som är symboliska. Vad som då skulle återstå att uppfyllas är att han släpps lös på jorden och att slutet kommer. Tänk om det vore så?

Argumentet för en tidig datering d.v.s. att den skrevs före år 70 tycker jag personligen är mycket starkare än ett enda uttalande från en kyrkofader som är svagt och kan betyda vad som helst och även kan han ju ha fel.
Iraneus trodde ju att Jesus var 50 år  när han dog, medans andra trodde att han var 30 år.

Så nu till argumenten för en tidig datering av Uppenbarelseboken :

Argument nummer 1. 
I uppenbarelseboken 3:14 nämns staden Laodicea. Men staden Laodicea förstördes i en Jordbävning år 66. 
Så om nu boken var skriven år 96 så borde ju inte staden ha nämnts alls. Källor säger att det var Marcus Aurelius som byggde upp Laodicea igen efter jordbävningen [2] men han levde inte förens på 121-180-talet.
Så det kan alltså inte varit annat är ruiner år 96. 

Argument nummer 2.
Upp 11:2 " "Stå upp och mät Guds tempel och altaret och dem som tillber där inne. 2 Men utelämna templets yttre gård och mät den inte, eftersom den är given åt hedningarna, och den heliga staden skall de trampa under fötterna i fyrtiotvå månader."

Här beds Johannes som såg synen stå upp och mäta templet. Men om detta var skrivit år 96 så vore detta konstigt eftersom år 96 var ju templet redan förstört. Det förstördes nämligen år 70. Om vi fortsätter att läsa versen så står det att templet och den heliga staden (Jerusalem) skall förtrampas i fyrtiotvå månader. Vilket också vore konstigt om han såg detta år 96?? För det hade ju redan skett år 70.

Argument nummer 3.
Upp 17:10 " Fem har fallit, en är, och en har ännu inte kommit, och när han kommer får han bli kvar bara en kort tid."

Här talar Johannes om att fem kungar har fallit, en är just nu när han skriver ned denna synen och en skall komma.

Det intressanta med detta är att det stämmer precis in på att Johannes skrev boken innan år 70. Varför det?

Fem kungar har fallit... 
Om vi räknar de romerska kungarna [3] som han här syftar på från början.
Så har vi fem som har fallit. 

1. Julius Ceaser
2. Augustus
3. Tiberius
4. Caligula
5. Claudius.

Så fem hade då fallit. Men om man fortsätter att läsa så är en just nu. 
Och den som regerade just då var Kejsar Nero och han regerade mellan åren 54-68. 
Och eftersom Laodices förstördes år 66 och Nero regerade till år 68 så passar det precis in att boken skrev någongång innan år 66.
Den sjunde kungen som nämns var Galba och han regerade bara en kort tid (6 månader).
Sedan i nästa vers vers 11 nämns tio kungar så om vi fortsätter i kedjan efter Galba så har vi Otho som var den åttonde Vitellius som var den nionde och Vespasian som var den tionde. Det var även den tionde kungen som förstörde Jerusalem och templet år 70 A.D. De får sin makt av vilddjuret som var det romerska imperiet och om vi läser slutet på upp kapitel 27 ser vi att det var de som förstörde skökan som här var Israel. Så allt det stämmer in.

Argument nummer 4.
Upp 10:11 "Och man sade till mig: "Du måste profetera på nytt om många folk och folkslag och språk och kungar.".
Det här var änglarna som sade detta till Johannes att han på nytt måste profetera för många.
Om detta vore skrivet år 96 hade han varit väldigt gammal och inte kunnat resa så mycket men om detta är skrivet innan år 66 så hade han fortfarande många år att resa.

Argument nummer 5
Upp 1:9 "Jag befann mig på ön Patmos".Det var när Johannes var på ön Patmos som han fick denna uppenbarelse och en av kyrkofäderna (Clement) skriver så här :
 "And to give you confidence, when you have thus truly repented, that there remains for you a trustworthy hope of salvation, hear a story that is no mere story, but a true account of John the apostle that has been handed down and preserved in memory. When after the death of the tyrant (previously identified as Nero) he removed from the island of Patmos to Ephesus, he used to journey by request to the neighboring districts of the Gentiles, in some places to appoint bishops, in others to regulate whole churches, in others to set among the clergy some one man, it may be, of those indicated by the Spirit. [4]

Så enligt Clement var det alltså Nero som satte Johannes på Patmos och Nero dog ju år 68 vilket vi såg tidigare. Alltså måste han ha haft synen innan år 68 och inte år 96.

Det finns även en Andra version av Syric utgåvan som döpte den till "John the Evangelist in the Isle of Patmos, where he was thrown by Nero Caesar.". Vilket även stödjer precis det Clement sade.

Argument nummer 6.
Upp 11:13 " I samma stund blev det en stor jordbävning, och en tiondel av staden störtade samman. Sju tusen människor dödades vid jordbävningen."

I versarna tidigare kan vi se att detta talade om Jerusalem. 
Som vi vet så förstördes Jerusalem år 70 så detta kan alltså inte vara skrivet år 96 eftersom då fanns inte Jerusalem. Man kan ju säga "Ja, men det är dagens Jerusalem". Men om vi kollar i versen igen så ser vi att 7000 dog vid denna jordbävning och att det var en tiondel av staden.
Jerusalem beräknades ha just runt 70.000 invånare på den tiden och när 7000 dog innebär det att det var just en tiondel av staden. John Wesley håller med i sina kommentarer till denna versen.

Det finns säkert flera grejer man kan ta upp men jag nöjer mig där just nu.

[1] - Against heresies 5.30.3.
[2] -  New Unger's Bible Dictionary,  1988, article "Laodicea".
[4] - Who is the Rich Man that shall be Saved?", Section 42