Translate

måndag 11 mars 2013

Gärningarnas plats i frälsningen.

Kära barn, låt ingen föra er vilse. Den som gör det rätta är rättfärdig liksom han är rättfärdig. - 1 Joh 3:17
När man förkunnar frälsning genom tron allena stöter man alltid på folk som protesterar och citerar versar som handlar om gärningar.
Fastän frälsningen kommer av tron allena så betyder det inte att gärningarna inte har någon betydelse.
Som jag skrev i mitt förra inlägg så är gärningarna en bekräftelse på en sann tro eller med andra ord gärningarna är frukten som kommer av tron.
För att mera understryka detta så skall jag ta er tillbaka till gamla testamentet.
I Hesekiel kapitel 36 där löftet om pånyttfödelsen finns läser vi:
"Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem."  (Hes 36:27) .
Här ser vi åter igen frukten av pånyttfödelsen att goda gärningar skall produceras genom oss och vi läser att det är andens verk. I engelskan står det "I will cause you to obey my commandments"
Så det är andens verk att vi lyder Guds bud. Lydnad är tron som vi såg i mitt förra inlägg och denna tron producerar även lydnad till Guds bud vilket är kärleken. Vi läser "Om ni håller mina bud, förblir ni i min kärlek, liksom jag har hållit min Faders bud och förblir i hans kärlek." (Joh 15:10);
Så människan är född med en syndanatur och är fördärvad i sina synder och under Guds vrede. Ingen av oss förtjänar något av Gud. Vår natur följer syndens begär och vad synden har begär till det gör vi. Men när pånyttfödelsen sker så föds nya begär och dessa begär är att behaga Gud. Guds kärlek ingjuts i våra hjärtan och vi lever därmed i kärleken.
pånyttfödelsen är alltså vad som producerar lydnad till Gud i oss. Om någon inte lyder Gud så är det ett bevis och tecken på att hans tro är död och han är inte frälst.
"Mina bröder, vad hjälper det om någon påstår sig ha tro men saknar gärningar? Kan väl en sådan tro frälsa någon? 15 Om en broder eller syster inte har kläder och saknar mat för dagen 16 och någon av er säger till dem: "Gå i frid, klä er varmt och ät er mätta", men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det? 17 Så är också tron i sig själv död, när den är utan gärningar." (Jak 2:14-16)
"Ni ser alltså att en människa erkänns som rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro." (Jak 2:23)
Så varför säger då Paulus att man blir frälst inte bara genom tron om nu frälsningen är genom tron allena?
Jo, vad han menar är att tron är död utan gärningar vilket han sade i vers 14. Det bekräftar precis det som Hes 36:27 säger att Guds ande skall göra så att vi vandrar efter hans stadgar.
Finns inte kärleksgärningarna så är tron död. Men är man en sann kristen så finns kärleksgärningarna och de produceras enbart av tron på evangelium inte av att man försöker göra gott. Frälsningen sker därför genom tron allena!!