Translate

tisdag 5 mars 2013

Frälsning genom tron alena

Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig. - Joh 15:4
Det finns rörelser i dag och har alltid funnits som attackerar läran om att frälsningen inte sker av gärningar utan endast av tron. Som tex denna blogg.
Man citerar versar som handlar om goda gärningar som stöd för sina argument.
Problemet är att människan är så syndig och fördärvad och en slav under synden. Så utan att ett Guds verk sker i människans hjärta så är det kört. Man kommer fortfarande vara en slav under synden.
I Hes 36. Säger Gud att han skall ge oss ett nytt hjärta och att han skall stänka rent vatten på oss.
"Jag skall stänka rent vatten på er, så att ni blir rena. Jag skall rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. 26 Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. 27 Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. "
Detta handlar om pånyttfödelsen och när man hör evangelium om sin syndfullhet och om lagens krav och Guds straff mot synden och att bara Jesus kan frälsa och man tror på evangelium så sker denna förvandling av en människas hjärta. Visst är det enbart av tro denna förvandling av hjärtat sker? Eller vilken gärning i världen kan åstadkomma ett nytt hjärta? Ingen alls!!!
Eller som Jer 13:23 säger "Kan en nubier förvandla sin hud eller en leopard sina fläckar? Då skulle också ni kunna göra gott, ni som är så vana att göra ont."
En del går emot att frukten av en sann tro är dessa goda gärningar som bibeln talar om.
Men om vi tar Jesu ord här i Joh 15:4 så talar han om grenar och ett träd.
Vi är grenarna och han är trädet. Han säger att en gren kan inte bära frukt av sig självt. Alltså ett äppelträd kan inte på egen hand bära frukt. Om du hugger av grenen från trädet så blir det inga äpplen och ingen frukt produceras. Eller om du inte har någon rot men du som gren försäker producera äpplen så går det inte heller.
Utan hela trädet och att den ens produceras frukt beror på roten.
Det spelar ingen roll hur mycket grener gör gott om han inte är i roten så produceras ingen frukt.
Precis likadant är det i Guds rike om grenen dvs vi inte är i Kristus så produceras ingen frukt.
Frukten produceras av roten !
Jesus är alltså roten som bär grenarna och vi förblir i grenarna genom tron!
En del menar att det är lydnad som man förblir genom. Men att tro är att lyda gud!!
Vi läser "Genom honom har vi fått nåd och apostlaämbete för att bland alla hednafolk föra människor till trons lydnad för hans namns skull." (Rom 1:5) ; "men nu har uppenbarats och genom profetiska Skrifter på den evige Gudens befallning gjorts känd, för att alla folk skall föras till trons lydnad" (Rom 16:26); "Även en stor skara präster blev lydiga mot tron" -Apg (6:7); "Ni var syndens slavar men har nu av hjärtat blivit lydiga mot den lära som ni blivit överlämnade åt." (Rom 6:17);
Lägg märke till att om lydnad relaterat till läror och inte till gärningar.
När man blir frälst och pånyttfödd så blir man alltså lydig mot Gud och resultatet av denna tro(lydnad) är att man placeras i roten och i trädet och vi som grenar börjar bära frukt.
Vi läser i jakobsbrevet att tron utan gärningar är död. ! Precis grenar utan någon rot bär ingen frukt!
Vi läser i Matt 25 om de som gjorde gott kom in i himlen. Precis " Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem." - Ef 2:10
Gärningarna är förbereda av Gud alltså av roten och grenarna bär dem bara!
Så frukten är helt ett resultat av tron och inte av ens egna prestationer.


" Vad skall vi då säga? Jo, att hedningarna, som inte strävade efter rättfärdighet, vann rättfärdigheten, den rättfärdighet som kommer av tro. 31 Israel däremot, som strävade efter att uppfylla den lag som ger rättfärdighet, har inte nått fram till den lagen. 32 Varför? Därför att de inte sökte rättfärdigheten av tro, utan tänkte sig kunna vinna rättfärdigheten genom gärningar. De har snubblat på stötestenen, 33 så som det står skrivet: Se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall. Men den som tror på honom skall inte stå där med skam." - Rom 9:30-33