Translate

måndag 14 januari 2013

Pånyttfödelsen (Charles Spurgeon)

Pånyttfödelsen visar sig för det första i öfverbevisning om synd. Detta tro vi vara ett ovillkorligt tecken på Andens verk; då det nya lifvet tränger in i ett hjärta, är en af dess första yttringar en stark inre smärta. Visserligen får man nu för tiden höra talas om människor, som blifva helade, innan de blifvit sårade, och erhålla förvissning om sin rättfärdiggörlese, innan de en gång sörjt öfver sin förkastelse, men vi för vår del känna oss ganska tviflande i fråga om värdet af ett dylikt helande och rättfärdiggörande. Detta tillvägagående är icke i enlighet med sanningen. Gud kläder aldrig människan, förrän han först afklädt henne, ej heller väcker han henne till lif genom evangelium, förrän hon blifvit slagen till döds genom lagen.
När man träffas på människor, hos hvilka det icke visar sig ett spår af öfverbevisning om synd, kan man vara alldeles vis om, att den helige Ande icke har arbetat på dem; ty "när han kommer, skall han öfverbevisa världen om synd och om rättfärdighet och om dom." När Herrens Ande blåser på oss, förvissnar all människans härlighet, hvilken är endast som blomstren på gräset, och då uppenbarar han en högre och bestående härlighet. Må ingen blifva förvånad, om han finner denna öfvertygelse om synd mycket häftig och oroande; men å andra sidan få vi icke döma dem, hos hvilka den är mindre stark, ty snart där är sorg öfver synden, så snart den bekännes, öfvergives och afskys, finnes där en tydlig Andens frukt. Mycket af den förskräckelse och otro, som följer med öfvertygelsen om synd, kommer icke från Guds Ande, utan från satan eller från den fördärfvade naturen; dock måste det finnas en djup och uppriktig öfvertygelse om synd, och en sådan måste predikanten bemöda sig om att åstadkomma, ty hvarest den icke erfares, har  nya födelsen icke ägt rum.

Författare : Charles Spurgeon
Titel: Människofiskare, The soul winner

Charles tar upp så mycket mera i ämnet men allt han säger stämmer helt med vad jag skrev i en artikel om pånyttfödelsen/omvändelsen  Läran om omvändelse