Translate

lördag 12 januari 2013

När Gud förintar en hel stad

1 Profetia om Babel, som Jesaja, Amos son, skådade: 2 Res upp ett baner på ett kalt berg, ropa högt till dem, vinka med handen att de må dra in genom de mäktigas portar. 3 Jag har befallt mina heliga, jag har också kallat mina krigare till mitt vredesverk, min stolta, jublande skara.4 Hör, det dånar på bergen som av ett stort folk! Hör, det sorlar av riken, av samlade hednafolk! HERREN Sebaot mönstrar sin krigshär. 5 Från fjärran land kommer de, från himlens ände, HERREN och hans vredes redskap, för att fördärva hela landet. 6 Jämra er, ty HERRENS dag är nära. Som våld från den Allsmäktige kommer den. 7 Därför sjunker alla händer, och alla människohjärtan blir uppgivna. 8 De blir slagna av skräck, plågor och kval griper dem, de våndas som en barnaföderska. Häpen stirrar den ene på den andre, deras ansikten blossar som eldslågor. 9 Se, HERRENS dag kommer, fruktansvärd, med förbittring och brinnande vrede, för att ödelägga landet och utrota syndarna som bor där. 10 Ty himlens stjärnor och stjärnbilder sänder inte mer sitt ljus. Solen går upp mörk, och månens ljus lyser inte. 11 Jag skall straffa världen för dess ondska, de ogudaktiga för deras missgärning. Jag skall göra slut på de stoltas övermod och slå ner tyrannernas högmod. 12 Jag skall göra en man mer sällsynt än fint guld, en människa mer sällsynt än guld från Ofir. 13 Därför skall jag få himlen att darra, och jorden att gunga och skaka i sina grundvalar - genom HERREN Sebaots förbittring, på hans brinnande vredes dag. 14 Liksom en bortjagad gasell och en fårhjord som ingen samlar skall de vända hem, var och en till sitt folk, och fly, var och en till sitt land. 15 Var och en som påträffas skall bli genomborrad, var och en som grips skall falla för svärd. 16 Deras späda barn skall krossas inför deras ögon, deras hus skall plundras och deras kvinnor våldtas.17 Se, jag skall egga mederna mot dem, de som inte bryr sig om silver och inte frågar efter guld. 18 Deras bågar fäller unga män, de har inget förbarmande med fostret i moderlivet, de har inget medlidande med barn. 19 Med Babel, rikenas krona, kaldeernas vackra stolthet, skall det gå som när Gud omstörtade Sodom och Gomorra. 20 Aldrig mer skall det bli bebyggt, från släkte till släkte skall det ligga obebott. Ingen arab skall där slå upp sitt tält, ingen herde slå läger med sin hjord. 21 Där skall öknens djur lägga sig ner, dess hus skall fyllas av ugglor. Där skall strutsar bo, där skall getabockar hoppa omkring. 22 Schakaler skall tjuta i dess palats och ökenhundar i de praktfulla slotten. Dess tid kommer snart, dess dagar skall inte fördröjas. (Jes kapitel 13)

 Här ser vi en skrämmande profetia om att Gud tänker utrota Babel från jordens yta (vilket också skedde).
Vi läser i vers 9 " Se, HERRENS dag kommer, fruktansvärd, med förbittring och brinnande vrede, för att ödelägga landet och utrota syndarna som bor där. ".
Gud var vred på Babel och syndarna och han säger att han skall utrota syndarna från jordens yta. Han säger genom profeten Jeremia att de skall jämra sig och klaga över alla plågor som Gud är på väg att skicka mot dem. " Jämra er, ty HERRENS dag är nära. Som våld från den Allsmäktige kommer den.  Därför sjunker alla händer, och alla människohjärtan blir uppgivna.  De blir slagna av skräck, plågor och kval griper dem, de våndas som en barnaföderska."
Varför gjorde då Gud detta? Var de oskyldiga?
Absolut inte Han säger vidare i vers 11: " Jag skall straffa världen för dess ondska, 
de ogudaktiga för deras missgärning. Jag skall göra slut på de stoltas övermod och slå ner tyrannernas högmod. "
Hur skall då Gud utföra denna dom mot staden Babel?
"Var och en som påträffas skall bli genomborrad, var och en som grips skall falla för svärd. 
 Deras späda barn skall krossas inför deras ögon,  deras hus skall plundras och deras kvinnor våldtas. Se, jag skall egga mederna mot dem,  de som inte bryr sig om silver och inte frågar efter guld.  Deras bågar fäller unga män, de har inget förbarmande med fostret i moderlivet, de har inget medlidande med barn. "

Jo det första vi ser är att han skall döda varje människa han finner i staden genom att de genomborras av svärd. På den tiden hade man inte automatvapen utan man dödade med svärd. Vi ser här alltså hur Gud vill döda varje invånare i Babel på grund av deras synder och ondska. Men inte bara det utan först skall det spädbarn krossas framför deras ögon och husen skall plundras och deras kvinnor skall våltas. Allt detta framför deras ögon och för sedan själv bli dödade. 
Detta var ett verk av Gud det var han som skickade  mederna (Perserna) till att göra detta. Vi läser vidare " Se, jag skall egga mederna mot dem,  de som inte bryr sig om silver och inte frågar efter guld.  Deras bågar fäller unga män, de har inget förbarmande med fostret i moderlivet, de har inget medlidande med barn. "
Gud skickade alltså mederna för att utföra Guds syften och plan.
Gud skickade mederna för att slakta alla barn våldta kvinnorna och för att sedan döda resten av alla invånare.
Gud förintade hela staden och lade den i ruiner.
"Med Babel, rikenas krona, kaldeernas vackra stolthet, skall det gå som när Gud omstörtade Sodom och Gomorra.  Aldrig mer skall det bli bebyggt, från släkte till släkte skall det ligga obebott. Ingen arab skall där slå upp sitt tält, ingen herde slå läger med sin hjord. 
Där skall öknens djur lägga sig ner,  dess hus skall fyllas av ugglor. Där skall strutsar bo, där skall getabockar hoppa omkring. Schakaler skall tjuta i dess palats och ökenhundar i de praktfulla slotten.  Dess tid kommer snart, dess dagar skall inte fördröjas. "

Gud gjorde detta för att visa sin helighet och rättfärdighet. Att han dömer folk efter sin rättfärdighet. Det är inget svårt för Gud att utplåna en stad eller ett land.
Den enda synd som nämns i texten är högmod (vers.1 1)
Han skulle enkelt kunna utplåna Sverige från denna planet om han vill eftersom Sverige är fullt av högmodiga människor.
Gud gjorde detta för att visa att syndens lön är döden och var och en som syndar skall dö.
Om vi syndar mot Gud så förtjänar vi döden och blir straffade och dömda för våra synder.
Den glada nyheten är att vi kan bli befriade från våra synder och undkomma Guds vrede.
Gud sände sin son Jesus Kristus som ett syndaoffer. Jesus var syndfri och han dog i syndarens ställe. Det finns nåd och förlåtelse hos Jesus om vi bara omvänder oss och tror evangelium.
Det går inte att frälsa sig själv genom att försöka gottgöra sina synder.
Babel lyckades inte utan förintades. Synden måste straffas annars är inte Gud rättvis.
Straffet var lagt på Jesus för att vi skulle kunna få frid med Gud och försonas.
Vi som var vredens barn kan nu blir Guds barn genom att omvända oss från synden och tro på honom.
Jesus sade att om vi inte omvänder oss kommer vi gå samma öde tillmötes som alla syndare