Translate

lördag 1 september 2012

Charles Spurgeons Bibelkommentarer på svenska (Matt 5:4)

Matt 5:4 - Charles Spurgeon

"Saliga äro de bedröfvade, ty de skola blivfa hugsvalade (tröstade)" 

Dessa synes sämre lottade än de blott fattiga i anden, ty de äro "bedröfvade". De äro ett trappsteg högre, ehuru de synas vara ett trappsteg lägre. Sättet att stiga i Guds rike är att sjunka i våra egna sinnen. Dessa människor äro plågade av synd och pröfvade af timligt ondt, men för dem är en framtid af vederkvickelse och sällhet beredd. De, som skratta skola klaga, men de som sörja, skola sjunga. Hvilken stor välsignelse är icke sorgen. då den gifver herren tillfälle att skänka hugsvalelse! (tröst) Våra bedröfvelser äro välsignade, ty de äro beröringspunkter mellan oss och den gudomlige hugsvalaren (tröstaren). Att tala om bedröfvelser salighet förefaller som motsägelse, men den är dock en sanning, såsom många af oss fullt väl veta. Sorgens timmar hafva bragt oss mera hugsvalelse än glädjens dagar.