Translate

fredag 15 juni 2012

Varför du behöver frälsningen


Här följer sex anledningar till varför en människa behöver frälsningen på teologiskt språk kallar vi detta "det totala fördärvet" "Total depravity"


1.   Människan är en syndare och på grund av vår relation till Adam viker vi tidigt bort i från Gud.

Ps 51:7   Se, i synd är jag född, och i synd blev jag till i min moders liv. 

Psa 58:3 De ogudaktiga är avfälliga ända från födelsen,  de lögnaktiga far vilse alltifrån moderlivet. 


Rom 5:18-19  Alltså: liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet för alla människor lett till en frikännande dom som leder till liv. 19 Liksom de många stod som syndare på grund av en enda människas olydnad, så skulle också de många stå som rättfärdiga på grund av den endes lydnad. 

2.    Därför är han oförmögen och vill inte 

A)    Göra något gott

1 Mos 6:5 Och HERREN såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda. 

Job 15:14-16 Vad är en människa, att hon skulle vara ren, att en av kvinna född skulle vara rättfärdig? Gud kan inte lita på sina heliga, inför hans ögon är inte himlarna rena, hur mycket mindre då den som är avskyvärd och fördärvad, en människa som dricker orättfärdighet som vatten!

Ps 130:3  Om du, HERRE, vill tillräkna missgärningar, Herre, vem kan då bestå? 

Ps 143:2  Gå ej till doms med din tjänare, ty inför dig är ingen levande rättfärdig.

Ords 20:9  Vem kan säga: "Jag har bevarat mitt hjärta rent, jag är fri från synd"?

Pred 7:20 Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. 

Jes 64:6  Vi är alla orena, alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädsel. Vi kommer alla att vissna som löv. Som löv förs bort av vinden kommer vi att föras bort av våra missgärningar. 


Jer 13:23  Kan en nubier förvandla sin hud eller en leopard sina fläckar? Då skulle också ni kunna göra gott, ni som är så vana att göra ont. 

Joh 3:19  Och detta är domen: ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda.

Rom 3:9-12 Hur är det då? Har vi något företräde? Nej, inte alls! Vi har ju redan anklagat både judar och greker för att alla vara under syndens välde.  Det står skrivet: Ingen rättfärdig finns, inte en enda,*ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud. Alla har avvikit, alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda.

Jak 3:8 Men tungan kan ingen människa tämja, ostyrig och ond som den är och full av dödligt gift.

1 Joh 1:8  Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss.

B)     Att tro på Gud (Eller komma till honom)

Joh 6:44 Ingen kan komma till mig, om inte Fadern som har sänt mig drar honom, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen.

Joh 6:65  Han sade vidare: "Därför har jag sagt er att ingen kan komma till mig om det inte blir honom givet av Fadern".

Joh 8:43-45  Varför förstår ni inte vad jag säger? Därför att ni inte kan lyssna till mitt ord. Ni har djävulen till er fader. Och vad er fader har begär till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader.  Men mig tror ni inte, därför att jag säger er sanningen. 

Joh 10:26  Men ni tror inte, därför att ni inte hör till mina får. 

Joh 12:37-41  Fastän han hade gjort så många tecken inför dem, trodde de inte på honom.  Så uppfylldes profeten Jesajas ord: Herre, vem trodde vad som predikades för oss, och för vem var Herrens arm uppenbarad?  Alltså kunde de inte tro. Jesaja har också sagt:  Han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan, så att de inte ser med sina ögon och förstår med sina hjärtan och vänder om och blir botade av mig.  Detta sade Jesaja, därför att han såg hans härlighet och talade om honom.

C)    Att förstå sanningen

Joh 14:17 sanningens Ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte.

1 Kor 2:14 En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. 

D)    Att söka Gud

Rom 3:10-11  Det står skrivet: Ingen rättfärdig finns, inte en enda,*ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud.

Jes 64:7 Det finns ingen som åkallar ditt namn, ingen som vaknar upp för att hålla sig till dig. 

3.      Han är död i sina synder

1 Mos 2:16-17  Och HERREN Gud gav mannen denna befallning: "Du kan fritt äta av alla träd i lustgården,  men av trädet med kunskap om gott och ont skall du inte äta, ty den dag du äter av det skall du döden dö." 

Joh 3:5-7  Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande. Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt.

Ef 2:1-3  Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder.  Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra.

Kol 2:13 Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser

4.   Han är förblindat och korrumperad i sitt hjärta


1 Mos 6:5 Och HERREN såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda. 


I Mos 8:21 "eftersom hennes hjärtas tankar är onda ända från ungdomen."

Pred 9:3 Detta är det onda i allt som händer under solen, att det går alla lika. Därför är också människornas hjärtan fulla av ondska, och oförnuft bor i dem så länge de lever, och sedan måste de ner bland de döda. 

Jer 17:9  Bedrägligare än allt annat är hjärtat, det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det? 

Mark 7:21-23  Ty inifrån, från människans hjärta, utgår onda tankar, otukt, stöld, mord,  äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, lösaktighet, avund, hädelse, högmod och dårskap. Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren."

Joh 3:19-21  Och detta är domen: ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud."

Rom 8:7-8  Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. De som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud.

Ef  4:17-19  I Herrens namn varnar jag er därför: lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma,  deras förstånd förmörkat. De är främmande för livet i Gud därför att de är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten.  Utan att skämmas kastar de sig in i utsvävningar och bedriver allt slags orenhet och får aldrig nog.

Ef 5:8  Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn.

5.   Han är en slav till synden och till Satan

Joh 8:34   Jesus svarade: "Amen, amen säger jag er: Var och en som gör synd är syndens slav. 

Joh 8:44  Ni har djävulen till er fader. Och vad er fader har begär till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader.

Rom 6:20 " Medan ni var syndens slavar"

2 Tim 2:25-26 Han skall i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare. Kanske ger Gud dem omvändelse, så att de kommer till insikt om sanningen och nyktrar till och slipper loss ur djävulens snara, där de hålls fångna, så att de gör hans vilja.

Tit 3:3 Vi var själva en gång oförnuftiga, olydiga och vilsegångna. Vi var slavar under många slags begär och lustar, vi levde i ondska och avund, vi var avskyvärda och vi hatade varandra.

1 Joh 5:19  Vi vet att vi tillhör Gud och att hela världen är i den ondes våld.

6.      Han utför sina gärningar frivilligt, men hans natur är rakt igenom ond.

Job 14:4   Kan det komma en ren från en oren?  Nej, inte en enda! 

Matt 7:16-18  På deras frukt skall ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar? Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt.

Matt 12:33 Om ni förutsätter att trädet är bra, så är frukten bra, eller att trädet är dåligt, så är frukten dålig. Ty av frukten känner man trädet.

Mark 7:21-23 "Ty inifrån, från människans hjärta, utgår onda tankar, otukt, stöld, mord,  äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, lösaktighet, avund, hädelse, högmod och dårskap.  Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren."

Jak 1:13-14  Ingen som frestas skall säga: "Det är Gud som frestar mig." Ty Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon.  Var och en som frestas, dras och lockas av sitt eget begär.


Så är det. Du är ond, fördärvad, avskyvärd och en ond vidrig syndare i Guds ögon.
Detta är det allvarliga läger varje människa befinner sig i och inte nog med det. Guds vredesdom hänger över var och en som gör det onda.
Du behöver Jesus Kristus. Du behöver omvända dig och tro på honom och få ett nytt hjärta.
På grund av hans kärlek till oss arma syndare finns det hopp!