Translate

söndag 24 juni 2012

Är det bibliskt med kvinnliga pastorer och predikanter?

Jag vet att detta är ett känsligt ämne och detta ämne är egentligen något som jag inte vill ta upp på denna blogg eftersom det inte har något med evangelium att göra utan det är en sekundär fråga.

Dock tror jag att bibeln lär att en kvinna inte skall vara pastor eller undervisa män i församlingen.

Jag har läst kommentarer och utläggningar av folk som tror motsatta men det slutar alltid i att de förnekar flera versar i skriften och försöker bortförklara dem och hamnar alltid hos kyrkofäder och Junias.
Frågan är vad lär bibeln i frågan?

"En kvinna skall i stillhet ta emot undervisning och helt underordna sig. Jag tillåter inte att en kvinna undervisar eller gör sig till herre över mannen, utan hon skall leva i stillhet" (1 Tim 2:11-12)


Detta är den tydligaste texten om att kvinnan inte skall undervisa. I vilket sammanhang säger Paulus detta. Vad talar kontexten om? Jo, Paulus ger i kontexten föreskriften för den kristna gudstjänsten alltså för söndagsmöten och även konferensen. En del menar att detta talar om mannens auktoritet över kvinnan som huvud i familjen hemma eller att detta syftar på kulturella grejer, men kontexten talar om föreskrifter för den kristna Gudstjänsten och just att Paulus i vers 13-14 syftar på skapelseordningen är svårt att komma runt. Det hjälper alltså inte att gå till GT för att hitta bevis för här går Paulus tillbaka till skapelsen och syndafallet och skyller den på kvinnan. Detta utesluter alla argument om kulturella grejer samt argument om Deborah i GT.

Det är alltså i den kristna församlingen som en kvinna inte får undervisa där män finns med utan hon måste ta emot undervisning.
En kvinna kan alltså predika evangelium på gatan eller vara missionär eller profetera undervisa andra kvinnor samt barn. I Titus 2:3-5 ser vi vilken roll en kvinna kan ha i den kristna församlingen.
" Äldre kvinnor skall på samma sätt uppträda som det anstår de heliga. De skall inte sprida skvaller eller missbruka vin. De skall vara lärare i det som är gott, så att de förmanar de unga kvinnorna att älska man och barn, att leva anständigt och rent, att vara husliga och goda och underordna sig sina män, så att Guds ord inte smädas."
En äldre kvinna kan alltså undervisa andra kvinnor och även barn i församlingen det är helt tillåtet enligt biblen. Kvinnor kan även vara församlingsänkor. 1 Tim 5:9 säger "Till församlingsänka skall den utses som är minst sextio år och har varit en enda mans kvinna"
En kvinna som är minst 60 år gammal kan alltså få en roll som församlingsänka i en församling. Detta är alltså en roll som en man inte kan få.
Så om kvinnor tycker det är orättvist att bara män får undervisa så kanske männen kan tycka det är orättvist att inte männen får vara församlingsänkor. Gud har alltså olika roller för kvinnor och män i kyrkan. Vad i övrigt kan en kvinna göra i en församling?
1 Kor 11:5 säger att de kan profetera. De kan självklart göra allt annat i församlingen.

Även församlingledaren eller den vi kallar äldste måste alltså vara en man enligt skriften.

Det finns två skriftställen som säger detta.
Tit 1:5-9 läser vi "När jag lämnade dig kvar på Kreta, var det för att du skulle ordna det som ännu återstod och i varje stad insätta äldste efter mina anvisningar. En sådan skall vara oförvitlig, en enda kvinnas man, och ha troende barn som inte kan beskyllas för att vara ostyriga eller uppstudsiga. Församlingsledaren skall som en Guds förvaltare vara oförvitlig. Han skall inte vara självgod, inte häftig, inte missbruka vin, inte vara våldsam eller girig, utan gästfri, godhjärtad och förståndig, pålitlig, gudfruktig och behärskad. Han skall hålla sig till lärans tillförlitliga ord, så att han genom en sund undervisning kan uppmuntra andra och vederlägga motståndarna. "

1 Tim 3:1-7

"Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, så önskar han sig en god uppgift. En församlingsledare skall vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare. Han får inte missbruka vin eller vara våldsam utan skall vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär. Han skall ta väl hand om sin familj och se till att hans barn lyder och visar all respekt. Men om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur skall han då kunna ta hand om Guds församling? Han skall inte vara nyomvänd, så att han blir högmodig och döms av den som förtalar honom. Han skall också ha gott anseende bland dem som står utanför, så att han inte får dåligt rykte och fastnar i djävulens snara."

Alla han och alla gånger det står en enda kvinnas man.... visar tydligt på att rollen måste innehas av en man. 


Ett annat exempel är filippus döttrar som går emot detta med kvinnliga "ministries".

Apg 21:8-10 " Nästa dag begav vi oss därifrån och kom till Cesarea. Där tog vi in hos evangelisten Filippus, som var en av de sju, och stannade hos honom.  Han hade fyra ogifta döttrar som hade profetisk gåva.  När vi hade varit där i flera dagar, kom en profet vid namn Agabus ner från Judeen."
Nu är Paulus på väg till Jerusalem och hälsar på och sover nog över hos evagelisten Filippus. Han hade fyra döttrar som alla hade profetisk gåva. Lägg märke till de hade profetisk gåva men ingen profetisk tjänst. Nu kommer det märkliga. Gud har ett budskap till paulus i versarna 11 och framåt. Men nu bor han hos en karl som har fyra döttrar med profetisk gåva. Varför skickar Gud en manlig profet vid namn Agabus när där redan finns fyra döttrar med profetisk gåva? Varför inte tala genom de fyra döttrarna? Ja kanske för att gud inte går emot sig själv?

En del kommer med Junias för att argumentera för kvinnliga pastorer, apostlar eller förkunnare. Versen som man då kommer med är "Hälsa Andronikus och Junias, mina landsmän och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna* och som även före mig tillhörde Kristus." - Rom 16:7

Men det står ingenting om att hon var en apostel utan vad det står är att Junias/Junia var högt ansedd bland apostlarna.
Att vara högt ansedd är att ha ett bra rykte och hon/han hade det bland apostlarna.
Apostlarna var ju bara 12 de var inte flera så hon kan inte ha varit en apostel utan hon hade bara helt enkelt gott anseende eller bra rykte av de 12 apostlarna.
Det finns även argument om att vissa namn som nämns i skriften var kvinnor så som Priskilla,Tryfena, Tryfosa,Febe, Persis, Lydia,Evodia, Synteke, Tabita, Olypmia.
Men det står aldrig att någon av dessa var församlingsledare.
De var tjänare i församlingen och tjänade Herren. Men de kan mycket väl ha varit diakoner eller haft någon form av hjälptjänst.
Ingenstans står det att de var förkunnare eller församlingsledare.

Ett sista argument jag ofta stöter på är 2 Joh 1:1

"Från den gamle till den utvalda frun och hennes barn, som jag älskar i sanningen, och inte bara jag utan alla som har lärt känna sanningen."
Men ingenstans där står det att den han skrev till var äldste utan det står att brevet kom i från en Äldste vilket i detta fallet var Johannes aposteln. Som skrev till sin fru eller till församlignen.

Det finns alltså inga som helst versar som stödjer att någon kvinna var en Apostel eller en Pastor eller hade någon förkunnar roll i församlingen i NT. Utan de som tror så hoppar ofta till GT eller ignorerar vad NT lär och försöker komma runt det.

Man kan ju nu undra varför Gud ändå använder bra predikanter  som är kvinnliga istället för män?
Det vore otroligt om Gud skulle gå emot sitt eget ord?. Jag tror inte Gud ger sin välsignelse över sådant. Om en kvinna har en förkunnar gåva så skall den användas till att undervisa andra kvinnor eller barn. Det är vad jag tror att skriften lär jag tror inte Gud gillar när Kvinnor tillåts vara i positioner där de inte skall vara. 
Faktum är att kvinnliga pastorer och förkunnare är ganska nytt i kyrkohistorien. Inte förens år 1960 vigdes de tre första kvinnliga prästerna i Sverige någonsin och då blev det ett väldans liv.
Jag är inte emot kvinnliga evangelister eller missionärer eller kvinnor som profeterar bibeln säger att kvinnan kan profetera. Vad jag talar om är kvinnas och mannens roller i Guds församling vid gudstjänster och sammankomster alltså.

"i Nya Testamentet förordnar den Helige Ande genom aposteln Paulus, att kvinnorna skall tiga i kyrkan och församlingen, och säger: Det var Herrens bud (1 Kor.14:34), 

fastän han väl visste, hur Joel tillförne hade förkunnat, att Gud ville även över sina jungfrar utgjuta sin Ande, och dessutom hade sett Filippi fyra döttrar profetera (Apg.21:19). Men i församlingen eller i kyrkan, där predikoämbetet finns, skall de tiga och säga sitt Amen, samt i sina hem läsa och sinemellan lära, förmana, trösta, ja, t o m utlägga Skriften det bästa de förmår" - Martin Luther