Translate

söndag 20 maj 2012

Guds suveränitet och människans ansvar

Guds suveränitet och människans ansvar är en paradox som många har svårt för med ett annat ord kallar vi detta för "kalvinism" eller reformert teologi, vilket är en lära som säger att Gud är totalt suverän över människan i frälsningsverket och att alla som blir frälsta var förutbestämda till det för världens grund var lagd.
Frälsningen är helt ett Guds verk och Gud väljer vilka som skall bli frälsta och vilka som inte skall bli det.
Samtidigt tror man att människan är helt ansvarig för sina egna handlingar och skall dömas efter dem.
Motsägelse? Nej, detta är vad skriften lär. Jag hoppas alla dessa bibelord är tillräckliga för att överbevisa dig om John Calvins bibliska men så hatade teologi :-)


Guds suveränitet
(Gud är den som frälser!)
Människans ansvar
(Människan måste tro!)
De som blir frälsta har endast Gud att tacka.
De som går förlorade har endast sig  själva att skylla.

"Villigt kommer ditt folk när du samlar din här " (Psalm 110:3).
" Öppna din mun helt så att jag får fylla den. 
Men mitt folk hörde inte min röst, Israel lydde mig inte. Då lät jag dem gå i sina hjärtans hårdhet, 
de fick vandra efter sina egna planer. Om mitt folk ändå ville höra mig och om Israel ville vandra på mina vägar!  !" (Psalm 81:11-14)
"Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus*, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder." (Matt 1:21).
"Men ängeln sade: "Var inte förskräckta! Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. 11 Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren." (Luk 2:10-11).
"Allt har min Fader överlämnat åt mig. Och ingen känner Sonen utom Fadern. Inte heller känner någon Fadern utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för." (Matt 11:27).
"Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor så skall jag ge er vila." (Matt 11:28).
" Simon Petrus svarade: "Du är Messias, den levande Gudens Son." 17 Jesus sade till honom: "Salig är du, Simon, Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himlen." (Matt 16:16-17).
"Därför sade jag till er att ni kommer att dö i era synder. Ty om ni inte tror att Jag Är, skall ni dö i era synder." (Joh 8:24).

"Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas." (Matt 24:22).
" Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte." (Matt 23:37).
"Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er" (Joh 15:16).
"Han sade till dem: "Följ mig, så skall jag göra er till människofiskare." (Matt 4:19-20).
"Ty liksom Fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger Sonen liv åt vilka han vill." (Joh 5:21).
" Amen, amen säger jag er: Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet. " (Joh 5:24).
"Alla som Fadern ger mig kommer till mig " (Joh 6:37a)

[" Alla som Fadern ger mig --se Joh 6:37,39; 17:2,6,9,11,12,24.]
".. och den som kommer till mig skall jag aldrig någonsin kasta ut. " (Joh 6:37b).
"Ingen kan komma till mig, om inte Fadern som har sänt mig drar honom ....
Därför har jag sagt er att ingen kan komma till mig om det inte blir honom givet av Fadern" (Joh 6:44,65).
"Jesus svarade: "Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta." (John 6:35).

"Men ni vill inte komma till mig för att få liv." (Joh 5:40).

" Ty er gäller löftet och era barn och alla dem som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar." (Apg 2:39).

"Och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta." (Apg 2:47).
"När de hörde detta, högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: "Bröder, vad skall vi göra?" 38 Petrus svarade dem: "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. " (Apg 2:37-38).

"Låt er frälsas från detta bortvända släkte."  (Apg 2:40).

"När hedningarna hörde detta, blev de glada och prisade Herrens ord, och de kom till tro, så många som var bestämda till evigt liv. " (Apg 13:48).
"Därför skall ni veta, mina bröder, att det är genom honom som syndernas förlåtelse predikas för er, och att var och en som tror förklaras rättfärdig i honom och fri från allt som ni inte kunde frias från genom Mose lag. " (Apg 13:38-39).
" En av dem som lyssnade hette Lydia. Hon handlade med purpurtyger och var från staden Tyatira, och hon hörde till dem som fruktade Gud. Och Herren öppnade hennes hjärta, så att hon tog till sig det som Paulus predikade. " (Apg 16:14).

"Sedan förde han ut dem och frågade: "Ni herrar, vad skall jag göra för att bli frälst?" 31 De svarade: "Tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och din familj." (Apg 16:30-31)."ingen finns som söker Gud." (Rom 3:1).
"för att de skall söka Gud, om de möjligen skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom, fastän han inte är långt borta från någon enda av oss ... och belönar dem som söker honom. " (Apg 17:27; Heb.11:6).
"Innan barnen ännu var födda och innan de hade gjort vare sig gott eller ont, sades det till henne: Den äldre skall tjäna den yngre.* Det blev sagt för att Guds beslut att välja vem han vill skulle stå fast och inte bero på gärningar utan på honom som kallar.   ...  Han säger till Mose: Jag vill vara barmhärtig mot den som jag är barmhärtig mot, och jag vill förbarma mig över den som jag förbarmar mig över.* 16 Alltså beror det inte på någon människas vilja eller strävan utan på Guds barmhärtighet. ... Alltså är han barmhärtig mot vem han vill och vem han vill förhärdar han." (Rom 9:11,15-16,18).
" Men den som tror på honom skall inte stå där med skam ...  Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren* och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. ....  Skriften säger: Ingen som tror på honom skall stå där med skam.* 12 Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har en och samme Herre, och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. 13 Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst." (Rom 9:33; 10:9,11-13).
"liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. 5 I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn, enligt sin vilja och sitt beslut" (Ef. 1:4-5).
"för att vi som har vårt hopp i Kristus skall prisa hans härlighet och ära. 13 I honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning, ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige Ande som ett sigill. " (Ef. 1:12-13).
"Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det ...
"genom tron" (Ef. 2:8).
"Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta, genom att Anden helgar er och ni tror sanningen. 14 Det är detta som Gud har kallat er till genom vårt evangelium, för att ni skall vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet. " (2 Thess. 2:13-14).
" och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta.12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten." (2 Thess 2:10,12).
"Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av det som vi har uträttat, utan i kraft av sitt beslut och sin nåd, som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet " (2 Tim 1:9).
"Det är därför vi arbetar och kämpar, ty vi har satt vårt hopp till Gud, som ger liv och är Frälsaren för alla människor, först och främst för de troende." (1 Tim 4:10).


"Ni är av Gud, Fadern, förutbestämda till att helgas genom Anden, så att ni lyder och blir bestänkta med Jesu Kristi blod." (1 Petr 1:2).
"ni som genom honom tror på Gud, som uppväckte honom från de döda och gav honom härlighet, så att er tro och ert hopp står till Gud.
22 Ni har renat era själar genom att lyda sanningen, så att ni älskar varandra uppriktigt som bröder. Älska då varandra uthålligt av rent hjärta.
" (1 Petr 1:21-22).
"De skall strida mot Lammet, och Lammet skall besegra dem, tillsammans med de kallade, utvalda och troende" (Upp. 17:14).


"De invånare på jorden som inte har sina namn skrivna i livets bok från världens grundläggning," - (Upp 17:8).
"Och den som törstar må komma. Ja, den som vill, må ta emot livets vatten för intet." (Upp. 22:17).