Translate

lördag 19 maj 2012

Guds helighet - 2 Moseboken

Del 2 ur serien om Guds helighet

"Men Mose sade: "Herre, jag ber dig: Sänd ditt budskap med vilken annan du vill."  Då upptändes HERRENS vrede mot Mose och han sade: "Har du inte din bror Aron, leviten? Jag vet att han är en man som kan tala".
4:13-14

Mose kallas av Gud att föra ut Israels folk ur Egypten. Mose vill inte men då blir Herren vred på honom.

" HERREN sade till Mose: "När du vänder åter till Egypten, se då till att du inför farao gör alla de under som jag har givit dig makt att utföra. Men jag skall göra honom hård till sinnes så att han inte släpper folket." - 4:21


Man kan ju undra varför Gud förhärdade Farao? Vad är det för vits med det? vill inte Gud frälsa alla?
Vi kan hitta svaret i romarbrevet på detta.


"Skriften säger ju till farao: Just därför lät jag dig träda fram, att jag på dig skulle visa min makt och att mitt namn skulle förkunnas över hela jorden. Alltså är han barmhärtig mot vem han vill och vem han vill förhärdar han." - Rom 9:17-18


Syftet var alltså att visa sin makt och helighet. Farao var ju redan en syndare och har inte Gud då rätten att göra vad han vill med en sådan människa?  Han var redan ett vredens kärl från födseln och Gud använder honom för sina syften som i detta fall var att förstöra honom och hela hans armé för att visa sin makt till sitt egna folk. Vem han vill förhärdar han och vem han vill ger han barmhärtighet.


"Jag skall förhärda faraos hjärta och göra många tecken och under i Egyptens land. Farao kommer inte att lyssna på er, men jag skall lägga min hand på Egypten och föra mina härskaror, mitt folk, Israels barn, ut ur Egypten genom stora straffdomar. " -7:3-4


Nu ser vi har Gud aktivt ser till att farao inte lyssnar på Mose.


"1 Och Gud talade alla dessa ord: 
2 Jag är HERREN, din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. 
3 Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig. 
4 Du skall inte göra dig någon bildstod eller någon avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden. 5 Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. Ty jag, HERREN, din Gud, är en nitälskande Gud, som låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen, ja, tredje och fjärde släktledet, när man hatar mig, 6 men som visar nåd mot tusen släktled, när man älskar mig och håller mina bud. 
7 Du skall inte missbruka HERRENS, din Guds, namn, ty HERREN skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn. 
8 Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. 9 Sex dagar skall du arbeta och uträtta alla dina sysslor. 10 Men den sjunde dagen är HERRENS, din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra något arbete, inte heller din son eller din dotter, din tjänare eller tjänarinna eller din boskap, och inte heller främlingen som bor hos dig inom dina portar. 11 Ty på sex dagar gjorde HERREN himlen och jorden och havet och allt som är i dem, men på sjunde dagen vilade han. Därför har HERREN välsignat sabbatsdagen och helgat den. 
12 Hedra din far och din mor, så att du får leva länge i det land som HERREN, din Gud, ger dig. 
13 Du skall inte mörda. 
14 Du skall inte begå äktenskapsbrott. 
15 Du skall inte stjäla. 
16 Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa. 
17 Du skall inte ha begär till din nästas hus. Du skall inte ha begär till din nästas hustru, inte heller till hans tjänare eller tjänarinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa." 20:1-17


De tio budorden ges nu till folket. Notera att Gud har redan innan detta straffat folk för deras synder även om lagen inte fanns så dödade hans folk som gjorde ont.
Nu ges lagen och syftet med lagen var att visa på hans helighet och visa mänskligheten att ingen kommer att klara hålla dessa buden utan vad som behövs är en frälsare.

"Den som slår sin far eller sin mor skall straffas med döden" -21:15,17

För att visa sin helighet så ger han "hårda" straff för var och en som bryter mot lagen. Det blev dödsstraff på en gång om man ens slog sina föräldrar.

" En trollkvinna skall du inte låta leva. " - 21:18

Häxor skulle dödas för de var avgudadyrkare.

" En främling skall du inte förödmjuka eller förtrycka. Ni har ju själva varit främlingar i Egyptens land. 22 Änkor och faderlösa skall ni inte behandla illa. 23 Om ni behandlar dem illa, skall jag sannerligen höra deras rop när de ropar till mig. 24 Min vrede skall upptändas och jag skall döda er med svärd, så att era egna hustrur blir änkor och era barn faderlösa. " - 22:21-24

Främlingar eller utlänningar, änkor och faderlösa skulle man behandla väl annars skulle Gud döda en.

"Ni skall hålla sabbaten, ty den är helig för er. Den som vanhelgar den skall straffas med döden, ty var och en som på den dagen gör något arbete skall utrotas ur sitt folk. 15 Sex dagar skall man arbeta, men den sjunde dagen är en sabbat för vila, helgad åt HERREN. Var och en som utför något arbete på sabbatsdagen skall straffas med döden." - 31:14-15

Den som arbetade på en sabbat skulle dödas på en gång. Vi kommer se i nästa kapitel hur en kvinna som plockar pinnar på en sabbat omedelbart dödas.

"Var och en som tillhör HERREN skall komma hit till mig." Då samlades alla leviterna kring honom, 27 och han sade till dem: "Så säger HERREN, Israels Gud: Var och en skall spänna på sig svärdet, gå igenom lägret, fram och tillbaka, från den ena porten till den andra, och döda var och en sin bror, sin vän eller släkting." 28 Leviterna gjorde som Mose hade sagt och på den dagen föll omkring tretusen män av folket. " -32:26-28

På grund av deras synd med att dansa kring en guldkalv så dödade Gud den dagen 3000 personer. Allt på grund av sin helighet för att visa hur allvarligt han ser på synden.


I