Translate

onsdag 19 oktober 2011

Människans syndfullhet

A) Människan är en fallen och syndfull varelse vi har alla brytit mot Guds budord och om vi skulle visa dina tankar på en storbildskärm just nu så skulle dina närsta vänner säga "usch, vilken hemsk människa"

1 mos 6:5 "Och HERREN såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda."

1 mos 8:21 "hennes hjärtas tankar är onda ända från ungdomen"

4 mos 15:39 "och när ni ser dem skall ni tänka på alla HERRENS bud och göra efter dem och inte följa era egna hjärtan och ögon, som lockar er till otrohet."

1 kung 8:46 "Om de syndar mot dig - och det finns ingen människa som inte syndar - och du blir vred på dem
och ger dem i fiendens våld och man tar dem till fångar och för bort dem till fiendens land, långt bort eller nära"

Job 15:14-16 "Vad är en människa, att hon skulle vara ren, att en av kvinna född skulle vara rättfärdig? Gud kan inte lita på sina heliga, inför hans ögon är inte himlarna rena, hur mycket mindre då den som är avskyvärd och fördärvad, en människa som dricker orättfärdighet som vatten!"

Ps 14:1-3 "För sångmästaren, av David. Dårarna säger i sitt hjärta: "Det finns ingen Gud." Onda och avskyvärda är deras gärningar, det finns ingen som gör det goda. HERREN blickar ner från himlen på människors barn för att se om det finns någon förståndig, någon som söker  Gud. Men alla hava de avfallit, alla är fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda"

Ps 51:5 "Ty jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig"

Ps 94:11 "HERREN känner människornas tankar, han vet att de är tomhet."

Ps 130:3 "Om du, HERRE, vill tillräkna missgärningar, Herre, vem kan då bestå?"

Ords 20:9 "Vem kan säga: "Jag har bevarat mitt hjärta rent, jag är fri från synd"?"

Pred 8:11 "Därför att domen inte genast fälls över det onda, styrks människors barn att göra det som är ont"

Jes 6:5 "Ve mig, jag förgås! Ty jag är en man med orena läppar och jag bor ibland ett folk med orena läppar, och mina ögon har sett Konungen, HERREN Sebaot."

Jes 53:6 "Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg"

Jes 64:6 "Vi är alla orena, alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädsel. Vi kommer alla att vissna som löv. Som löv förs bort av vinden kommer vi att föras bort av våra missgärningar. " -

Jer 10:14 "Alla människor står då som dårar, utan förstånd."

Jer 13:23 "Kan en nubier förvandla sin hud eller en leopard sina fläckar? Då skulle också ni kunna göra gott, ni som är så vana att göra ont."

Jer 17:9 "Bedrägligare än allt annat är hjärtat, det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det?"

"Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom." - Matt 7:11

"Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser."- Matt 15:19

"Varför kallar du mig god? Ingen är god utom en, och det är Gud." - Mark 10:18

"Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen" - Rom 1:18

"Det skall visa sig på den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna, allt enligt det evangelium som jag predikar på Jesu Kristi uppdrag." - Rom 2:16

"Hur är det då? Har vi något företräde? Nej, inte alls! Vi har ju redan anklagat både judar och greker för att alla vara under syndens välde. Det står skrivet: Ingen rättfärdig finns, inte en enda, ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud. Alla har avvikit, alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. En öppen grav är deras strupe. Sina tungor använder de till svek. Huggormsgift är bakom deras läppar. Deras mun är full av förbannelse och bitterhet. De är snabba på foten till att utgjuta blod. Förödelse och elände råder på deras vägar, och fridens väg känner de inte. De har inte gudsfruktan inför sina ögon." - Rom 3:9-18

"Alla har syndat och saknar härligheten från Gud" - Rom 3:23

"Därför är det så: Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden, och så kom döden över alla människor, eftersom alla hade syndat." - Rom 5:12

"Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Ja, det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. " Rom 7:18-20

"Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller." - Rom 8:7

"En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne" - 1 kor 2:14

"inte så att vi av oss själva skulle kunna tänka ut något på egen hand, utan vår förmåga kommer från Gud." - 2 Kor3:5

"Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra." -Ef 2:2-3

"I Herrens namn varnar jag er därför: lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma, deras förstånd förmörkat. De är främmande för livet i Gud därför att de är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten. Utan att skämmas kastar de sig in i utsvävningar och bedriver allt slags orenhet och får aldrig nog." Ef 4:17-19

"och leder till ständiga tvister mellan människor som är fördärvade i sitt sinne och har vänt sig bort från sanningen, och som menar att gudsfruktan är en god affär." - 1 Tim 6:5

"Liksom Jannes och Jambres satte sig upp emot Mose, står dessa män emot sanningen. Det är människor med ett fördärvat sinne. Deras tro håller inte provet." 2 Tim 3:8

"Ty den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt. " - Jak 2:10

"Vi begår alla många fel. Om någon inte felar i sitt tal, är han en fullkomlig man som också kan tygla hela sin kropp." - Jak 3:2

"Men tungan kan ingen människa tämja, ostyrig och ond som den är och full av dödligt gift." - Jak 3:8

"De andra människorna, de som inte dödades av dessa plågor, omvände sig ändå inte från sina händers verk så att de upphörde med att tillbe onda andar och avgudabilder av guld, silver och brons, sten och trä, som varken kan se eller höra eller gå." Upp 9:20

"De brändes av stark hetta och hädade Guds namn, han som har makt över dessa plågor. Men de vägrade att omvända sig och ge honom äran." Upp 16:9

B)    Människan kan eller vill inte på egen hand vända sig mot Gud


1 kor 2:14 "En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne"

Rom 3:11 ingen finns som söker Gud.

Joh 6:44  Ingen kan komma till mig, om inte Fadern som har sänt mig drar honom

Joh 3:19-20 ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. 20 Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas.

Joh 7:7 Världen kan inte hata er, men mig hatar den, därför att jag vittnar om att dess gärningar är onda.

C)   Människan hatar Gud


Joh 7:7 Världen kan inte hata er, men mig hatar den, därför att jag vittnar om att dess gärningar är onda.

Joh 15:18 Om världen hatar er, skall ni veta att den har hatat mig innan den hatat er

Joh 15:25  De har hatat mig utan anledning

Rom 1:30 De skvallrar och förtalar, de hatar Gud och brukar våld. De skrävlar och skryter och tänker ut allt ont. De lyder inte sina föräldrar

D) Människan är fientlig mot Gud


Rom 5:10 medan vi var Guds fiender

Jak 4:4 Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende.

1
2