Translate

tisdag 25 oktober 2011

Guds Helighet

A) Bibliskt stöd för att Gud är Helig

"Och Mose sade till Aron: "Detta är vad HERREN har talat: På dem som står mig nära skall jag bevisa mig helig och inför allt folket bevisa mig härlig." Och Aron teg stilla." - 3 Mos 10:3

"Ty jag är HERREN, er Gud. Ni skall hålla er heliga och vara heliga, ty jag är helig. Orena er inte genom något av de smådjur som rör sig på jorden." - 3 Mos 11:44

"Säg till Israels barns hela menighet: Ni skall vara heliga, ty jag, HERREN, er Gud, är helig." - 3 Mos 19:2

" Vem skulle inte frukta dig, Herre, och prisa ditt namn? Ty endast du är helig - Upp 15:4

B) Det innebär att inget orätt finns hos honom

 Han är Klippan, fullkomliga är hans gärningar, ty alla hans vägar är rätta. En trofast Gud utan svek, rättfärdig och rättvis är han. - 5 Mos 32:4

" HERREN är rättfärdig i alla sina vägar och nådig i allt han gör." - Ps 145:17

"Dina ögon är för rena för att se på det onda. Du som inte står ut med att se någon orätt" - Hab 1:13

" Gud är ljus och att inget mörker finns i honom." - 1 Joh 1:5

C) Guds helighet visar sig genom lagen.

"HERRENS undervisning är fullkomlig, den ger själen nytt liv. HERRENS vittnesbörd är sant, det gör enkla människor visa. 9 HERRENS befallningar är rätta, de ger glädje åt hjärtat. Hans bud är klart, det upplyser ögonen. " - Ps 19:8-9

"Alltså är lagen helig och budordet heligt, rätt och gott" - Rom 7:12

D) Gud måste därför straffa alla som gör orätt.

*Adam och Eva

" Till kvinnan sade han: "Jag skall göra din möda stor när du blir havande. Med smärta skall du föda dina barn. Till din man skall din lust vara, och han skall råda över dig." Till Adam sade han: "Du lyssnade på din hustru och åt av det träd om vilket jag hade befallt dig: Du skall inte äta av det. Därför skall marken vara förbannad för din skull. Med möda skall du livnära dig av den så länge du lever. " - 1 Mos 3:16-17

- På grund av Evas synd måste varje kvinna lida när hon föder barn inte bara en kvinna utan varje kvinna genom varje generation i tusentals år.

"Därför är det så: Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden, och så kom döden över alla människor, eftersom alla hade syndat." - Rom 5:12

- På grund av Adams synd dör alla människor en dag. På grund av Adams synd föds varje människan med en syndanatur.

*Mirjam

När molnskyn drog sig tillbaka från tältet, se, då var Mirjam vit som snö av spetälska. Aron vände sig till Mirjam och såg att hon var spetälsk - 4 Mos 12:10

- På grund av att Mirjam klagade en enda gång mot Mose så slog Herren henne med spetälska.

* Kora gjorde uppror mot Mose.

Just som han hade sagt detta, rämnade marken under dem. 32 Jorden öppnade sitt gap och uppslukade dem och deras hus, allt Koras folk och alla deras ägodelar. 33 De for levande ner i dödsriket med allt vad de ägde, och jorden täckte över dem. Så utrotades de ur församlingen.  4 Mos 16:31-33

*Gehasi blev girig och fick spetälska inte bara han utan även hans barn och hans efterkomlingar.

nu när Naamans spetälska kommer att drabba dig och dina efterkommande för evigt?" Så gick Gehasi ut från honom, vit som snö av spetälska. - 2 Kung 5:27

*David låg med Bat Seba och lät hennes man dö för att dölja sin synd.

Varför har du då föraktat HERRENS ord och gjort det som är ont i hans ögon? Hetiten Uria har du dödat med svärd, och hans hustru har du tagit till hustru åt dig. Du har dödat honom med ammoniternas svärd. 10 Så skall nu aldrig svärdet vika från ditt hus, eftersom du har föraktat mig och tagit hetiten Urias hustru till hustru åt dig. 11 Så säger HERREN: Jag skall sända olyckor över dig från ditt eget hus, och jag skall ta dina hustrur inför dina ögon och ge dem åt en annan, och han skall ligga med dina hustrur mitt på ljusa dagen. 12 Du har gjort sådant i hemlighet, men jag skall låta det ske inför hela Israel, och det på ljusa dagen."
13 Då sade David till Natan: "Jag har syndat mot HERREN." Natan sade till David: "Så har också HERREN förlåtit dig din synd. Du skall inte dö. 14 Men eftersom du genom denna handling har kommit HERRENS fiender att förakta honom, måste den son som just har fötts åt dig dö." - 2 Sam 12:9-14

- På grund av denna synd så dödade Gud ett av Davids barn samt att han lät andra män ligga med Davids fruar mitt framför ögonen på David mitt på ljusa dagen.

*Simson 

På grund av simsons synd att låta klippa sitt hår vilket en nasir inte fick göra så utlämnade Gud honom åt filisteérna och de tog ut hans ögon - Dom 16:21

*Ökenvandrarna

1 Bröder, jag vill ni skall veta att alla våra fäder var under molnskyn och att alla gick genom havet. 2 Alla blev i molnskyn och i havet döpta till Mose.* 3 Alla åt samma andliga mat 4 och alla drack samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus. 5 Men de flesta av dem hade Gud inte behag till. De föll och låg kringspridda i öknen. 6 Det som hände dem har blivit ett varnande exempel för oss, för att inte vi liksom de skall ha begär till det onda. 7 Bli inte heller avgudadyrkare som en del av dem. Det står ju skrivet: Folket satte sig ner för att äta och dricka och steg upp för att dansa.*

8 Låt oss inte heller begå otukt, som en del av dem gjorde, och därför föll tjugotretusen på en enda dag. 9 Och låt oss inte fresta Kristus, som en del av dem gjorde, de dödades av ormar. 10 Knota inte heller, så som en del av dem gjorde, de dödades av fördärvaren.* 11 Det som hände dem tjänar som exempel och skrevs ner för att varna oss som har världens slut inpå oss. 12 Därför skall den som menar sig stå, se till att han inte faller. 13 Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, han skall inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer, skall han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut. - 1 Kor 10:1-13Det finns hur många exempel som helst.

Med allt detta i baktanken borde vi inte frukta Gud?